Morale ir teise
5 (100%) 1 vote

Morale ir teise

ĮVADAS

Civilinė teisė reguliuoja ir reglamentuoja žmonių turtinius, prievolinius, šeimos santykius. Pagrindinis civilinės teisės normų šaltinis yra civilinis kodeksas. Civilinės teisės principai išreiškiami būtent civilinės teisės norminiuose aktuose. Kartu jie susiję su bendraisiais principais, kurių pagrindu kuriama valstybės teisinė sistema. Civilinės teisės principai, išreikšti valstybės konstitucijoje išreiškia pagrindines valstybės teisėkūros subjektų nuostatas fizinių ir juridinių subjektų civilinių teisinių santykių atžvilgiu. Taigi šie principai leidžia įžvelgti, tokia nuostata vyrauja netgi pačiame civiliniame kodekse, tik labai abstrakčiai.

Teisė dažnai visuomenėje yra suvokiama kaip tam tikras teisingumo įgyvendinimo garantas. Tai siejama ir su morale, mat teisinga yra tai, kas moralu ir teisė turi saugoti vertybes, kurios yra ir moralinės vertybės. Jau ir Šv. Tomas Akvinietis rašė:“Žmoaus įstatymas turi galios tiek, kiek jis atitinka teisingą protą. Bet kai įstatymas prieštarauja protui, jis vadinamas neteisingu įstatymu; tokiu atveju jis nustoja buvęs įstatyu ir tampa smurto aktu. Kiekvienas žmogaus sukuras įstatymas gali būti vadinamas įstatymu tiek, kiek jis kyla iš prigimtinio įstatymo. Bet jei jis koku nors būdu prieštarauja prigimtiniam įstatymui, tada jis jau nebe įstatymas, o greičiau įstatymo sudarkymas.“ [6, p. 18]. Neteisingų įstatymų priėmimas dažnai sukelia doriems žmonėms sunkių sąžinės problemų, susijusių su bendradarbiavimu, nes jie turi teisę reikalauti, kad nebūtų priversti dalyvauti moraliai smerktinuose veiksmuose. Atsisakyti prisidėti vykdant neteisybę yra ne tik moralinė pareiga, bet ir viena pagrindinių žmogaus teisių į laisvę.

Šio darbo tikslas – aptarti moralės ir civilinės teisės santykį, tačiau pirmiausiai svarbu suvokti visos tisės ir moralės santykį.

Šiame darbe siekiama pažvelgti, kaip aptinkami moralės siekimo, moralės kaip tikslo elementai civilinėje teisėje, jos principuose, institutuose, jos tradicijoje.

Darbe naudojama mokslinė literatūra, monografijos ir straipsniai, publikuojami Lietuvoje.

1. MORALĖ IR TEISĖ

Moralė ir teisė labai artimos. Jos turi bendrą socialinę funkciją – norminti ir reguliuoti žmonių tarpusavio santykius ir elgesį. Tik jų kilmė ir pobūdis skirtingi. Todėl ir savo visuomeninį vaidmenį moralė r teisė atlieka atskirai.

Moralės normos atsirado dar pirmykštėje bendruomeinėje santvarkoje. Jos buvo kuriamos visuomeninio gyvenimo procese, palaikomos papročių, viešosios nuomonės, ir asmeninio įsitikinimo. Tuo tarpu teisės normos atsirado klasinėje visuomenėje. Jos buvo sukurtos valstybės ir pateiktos kaip įstatymai, kurių vykdymą kontroliuoja dministracinės įstaigos.

Teisės atsiradimas klasinėje visuomenėje buvo neišvengiamas reiškinys, nes, visuimenei suskilus į klases, moralė jau nepajėgė reguliuoti žmonių antagonistinių tarpusavio santykių. Tuomet į pagalbą atejo teisė, kurios normų vykdymas jau buvo sankcionuotas prievartos. Ne tik klasinėje, bet ir beklasinėje visuomenėje, kurioje teisė labiausiai suartėja su morale iš esmės pasikeičia jos turinys, teisės normų – istatymų vykdymas remiamas prievarta. Tuo tarpu moralės normos paprastai grindžiamos vidinio žmonių įsitikinimu, jų laiomasi laisvai apsisprendžiant.

Moralės normaos – paprastai nerašytosm įsitvirtinusios visuomenėje ir individuoalioje sąmonėje. Tuo tarpu teisės normos – visuomet rašytos, tiksliai kodifikuotos. Dėl to moralės normos lankstesnės, dinamiškesnės, nuolat kintančios ir pasipildančios nauju turiniu, subtiliau reaguojančios į įvairius visuomeninio gyvenimo reiškinius. O teisės normos – formalizuotos, sustingusios, jos tobulinamos ir keičiamos valstybės. Teisės normos skiriasi nuo moralės normų didesniu apibrėžtumu, konkretumu, kategoriškumu. Dėl to teisės normos, sustiprintos prievartos sankcija, – daug veiksmingesnės, ypač administraciniame valdyme arba kovojant su nusikaltimais.

Nors dorovės ir teisės sritys labai artimos, tačiau jos ne visiškai sutampa. Teisė nenormina plačios žmonių asmeninių santykių srities (nebaužia už šiurkštumą, nemandagumą, neištikimybę). Moralės ir teisės nesutapimas išryškėja ir vertinimuose. Teisinio vertinimo sritis žymiai siauresnė. Moralinis vertinimas apima visus žmonių veiksmus bei poelgius – kilnius ir negarbingus, teigiamus ir neigiamus, o teisinis vertinimas apsiriboja tik negatyviais žmonių veiksmais. Tačiau teisė, turėdama reikalą tik su negatyviais veiksmais, juos reguliuoja veiksmingiau negu dorovė. Smulkiai kodifikuodama negatyvius žmonių veiksmus, teisė numato ir diferencijuotą atpildą už jų atlikimą. Tuo tarpu dorovė visiems tokiems veiksmams taiko bendrą sankciją – pasmerkimą. Moralinis vertinimas jukreiptas į žmogaus įsitikinimus, jo orumą ir garbę, tarytum kompensuoja išorinį teisin (nebaužia už šiurkštumą, nemandagumą, neištikimybę). Moralės ir teisės nesutapimas išryškėja ir vertinimuose. Teisinio vertinimo sritis žymiai siauresnė. Moralinis vertinimas apima visus žmonių veiksmus bei poelgius – kilnius ir negarbingus, teigiamus ir neigiamus, o teisinis vertinimas apsiriboja tik negatyviais žmonių veiksmais. Tačiau teisė, turėdama reikalą tik su negatyviais veiksmais,
juos reguliuoja veiksmingiau negu dorovė. Smulkiai kodifikuodama negatyvius žmonių veiksmus, teisė numato ir diferencijuotą atpildą už jų atlikimą. Tuo tarpu dorovė visiems tokiems veiksmams taiko bendrą sankciją – pasmerkimą. [2, p. 6]. Moralinis vertinimas nukreiptas į žmogaus įsitikinimus, jo orumą ir garbę, tarytum kompensuoja išorinį teisinį poveikį.

2. MORALĖS ASPEKTAS CIVILINĖS TEISĖS SAMPRATOJE

Pasak L. Harto, kiekvienos šiuolaikinės valstybės teisė pateikia tūkstančius liudijimų, kad jai daro įtaką ir akceptuotoji socialinė moralė, ir platesni moraliniai ide¬alai. Šį įtaka pasiekia teisę arba per įstaty¬mų leidybą, arba tyliai ir palengva per teismo procesą. Kai kuriose sistemose, kaip antai Jungtinėse Valstijose, svar¬biausieji teisinio galiojimo kriterijai aiškiai apima teisingu¬mo principus ir pagrindines moralines vertybes; kitose sis¬temose, kaip antai Anglijoje, kur nėra nustatyta jokių for¬malių aukščiausiosios įstatymų leidybos institucijos kompetencijos apribojimų, pati įstatymų leidyba gali ne ma¬žiau skrupulingai laikytis teisingumo ir moralės reikalavi¬mų. Kitų būdų, kuriais teisė atspindi moralę, yra nesuskai¬čiuojama daugybė, tačiau jie vis dar nesulaukė reikiamo dėmesio: įstatymai gali būti tik teisinis kevalas ir tiesiogiai reikalauti, kad jį pripildant būtų remiamasi moralės principais. Moralės ir sąžiningumo samprata gali būti pagrindas apriboti prievarta taikytinų sutarčių sričiai; atsa¬komybė ir už civilinius, ir už baudžiamuosius teisės pažei¬dimus gali būti suderinta su vyraujančia moralinės atsako¬mybės samprata. Šių faktų negalėtų paneigti joks „pozity¬vistas“; jis negalėtų paneigti ir to, kad teisinių sistemų stabilumas iš dalies priklauso nuo tokio pobūdžio moralės atitikimo. Jeigu postuluojant būtinąjį teisės ir moralės ryšį turima galvoje kaip tik tai, reikia sutikti, jog toks ryšys tik¬rai yra [3, p. 252].

Taigi ir kalbant apie civilinę teisę, turime aptikti jos sampratoje, doktrinoje, jos ginamose vertybėse moralinį aspektą.

Nors civilinė teisė iš esmės yra reguliacinio pobūdžio, t. y. skirta normaliems turtiniams santykiams reguliuoti, tačiau ji vykdo ir apsaugos funkciją. Pažeidus civilinės teisės normas bei kitų asmenų subjektines teises, tos nor¬mos numato ir sankcijas, kurių tikslas – atstatyti padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo: pavyzdžiui, savininkas ar teisėtas valdytojas gali išreikalauti daik¬tą iš svetimo, jei jis neteisėtai jį valdo, reikalauti atlyginti žalą ar nuostolius, reikalauti per teismą paneigti garbę bei orumą žeminančią informaciją, jei ji neatitinka tikrovės, ir pan. Visuomeninių santykių teisinio įtvirtinimo faktas, numatytos sankcijos, kurios gali būti taikomos pažeidus civilinės teisės normas, be abejonės, vaidina ir tam tikrą auklėjamąjį bei įspėjamąjį vaidme¬nį, skatina nepažeisti tų normų nuostatų. Todėl kai kas mano, kad civilinė teisė atlieka ir auklėjimo funkciją [1, p. 63].

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1224 žodžiai iš 3871 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.