Teisės aiškinimo formos labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Teisės aiškinimo formos labaratorinis

Turinys

Įvadas ( 2 psl. )

I. Prigimtinės teisės doktrina ( 3 – 4 psl. )

II. Pozityvioji teisė ( 5 – 7 psl. )

III. Šiuolaikinė teisė ( 8 – 10 psl. )

Išvados ( 11 psl. )

Panaudotų šaltinių sąrašas ( 12 psl. )

I. Įvadas

Teisės aiškinimo formas galima apibūdinti kaip tam tikrais istorijos laikotarpiais susiformavusias skirtingas teoretikų pažiūrų į teisę visumas arba doktrinas. Doktrina – t. y. “turėjusių įtakos teisės mokslo raidai, teisinės praktikos, teisinių sąvokų formavimuisi, tam tikrame istorijos etape susiklosčiusių ir teisinėje praktikoje nusistovėjusių vieno ar kelių teoretikų pažiūrų į teisę, tam tikrą teisės šaką, teisės institutą ar kitą teisinį reiškinį arba teisinių reiškinių grupę visuma”[ 7, p. 227 ]. Sąlygiškai galima išskirti: prigimtinės teisės doktriną, pozityviąją teisę ir šiuolaikinės teisę. “Prigimtinės teisės doktrina – žmogaus ar visos žmonių visuomenės protu pasiekiama ar vertinama teisė, egzistuojanti dėl to egzistuoja pats žmogus ar visa visuomenė. Tokia teisė visiškai nepriklauso nuo to, yra kokia nors įstatymų leidybos institucija ar jos nėra. Ji drauge su žmonija egzistuoja lygiai taip pat, kaip ir žmogaus protas, jausmai. Prigimtinė ir pozityvioji teisė nesutampa, nes pozityvioji teisė – teisėkūros rezultatas, o teisėkūra nepajėgi aprėpti visos prigimtinės teisės. Taigi pozityvioji teisė – užrašytoji prigimtinės teisės dalis. Be to, teisėkūros subjektai dėl įvairių priežasčių gali neteisingai įvertinti prigimtinę teisę arba suklysti ją užrašydami, tad pozityvioji teisė yra dalis teisingai įvertintos ir užrašytos prigimtinės teisės. Pozityviosios teisės doktrinos nuopelnas – galimybė susisteminti norminius teisės aktus, visos teisės prieinamumas, patogus norminių teisės aktų vartojimas. Tačiau prigimtinės teisės doktrina taip pat sėkmingai gyvuoja šiuolaikinėje teisėkūroje. Tiesa, dėl pozityviosios teisės doktrinos įsitvirtinimo ir šios doktrinos nulemto norminių teisės aktų išraiškos patogumo prigimtinės teisės doktrina įgyja kitokį pavidalą – ji savotiškai susilieja su pozityviosios teisės doktrinos siūloma forma. Pvz., daugelio pasaulio valstybių konstitucijos, perimdamos 1793 m. Prancūzijos Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos nuostatas, įtvirtina žmogaus prigimtines teises, kurios yra prigimtinės teisės dalis. Taip pat ir Konstitucijoje įtvirtinta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės”[ 7, p.228 ].

Pasinaudodama šiais šaltiniais: teisės teoretikų M.Romerio, F.A von Hayeko, H.L.A. Harto, J. Gumbio, D. Mikelėnienės ir V. Mikelėno veikalais kiek plačiau prisiliesiu prie temos: teisės aiškinimo formos.

II. Prigimtinės teisės doktrina

Prigimtinės teisės doktrina istoriškai yra pirmoji teisės esmę , jos kilmę aiškinanti teorija. Jos užuomazgų randama senovės graikų mąstytojų darbuose. Tai patvirtina, kad teisės prigimties, jos santykių su morale klausimas yra toks pats senas kaip ir pati teisė bei žmonija. Antai “jau ikisokratikai sofistai ginčijosi dėl to, ar teisinės normos yra tik pozityvieji valstybės nuostatai, ar vis dėlto egzistuoja prigimtinės teisinės normos, į kurias turi orientuotis pozityvieji valstybės nuostatai”. Vėliau prigimtinės teisės doktriną plėtojo Platonas, Aristotelis, Ciceronas, kiti žymūs filosofai. Toliau cituojamos Cicerono mintys – prigimtinės teisės apibūdinimas – visiškai išreiškia ir kitų prigimtinės teisės doktrinos šalininkų pažiūras: “Vis dėlto yra tikrasis įstatymas, teisingas protas, – atitinkantis prigimtį, galiojantis visiems, nekintamas ir amžinas, įsakmiai raginantis atlikti pareigas, draudimais atgrasantis nuo piktadarysčių. Tačiau jo nurodymus ir draudimus visada vykdo dori žmonės, o nedorėliai jų niekada nepaiso. Neleistina pakeisti šį įstatymą kitu, negalima pakeisti ir kurios nors jo dalies, neįmanoma jo panaikinti viso ištisai. Nei senato, nei tautos negalime būti nuo šio įstatymo atleisti, ir nereikalingas yra kitas jo aiškintojas ar interpretuotojas; nebus tas įstatymas vienoks Romoje, kitoks Atėnuose, vienoks dabar, kitoks vėliau, bet visas tautas visais laikais saistys vienas, amžinas ir nekintamas įstatymas, vienas bus ir tarsi bendras visų mokytojas ir valdovas Dievas, šio įstatymo kūrėjas, aiškintojas, leidėjas; kas jam nepaklus, bėgs pats nuo savęs ir, paniekinęs žmogaus prigimtį, taip pat kartu patirs aukščiausią bausmę, net jei išvengtų viso kito, kas laikoma bausmėmis”.

Žymiausi senovės Romos teisininkai prigimtinę teisę laikė pozityviosios teisės pagrindu. Ulpius rašė, kad “teisingumas yra tvirtas ir nuolatinis siekimas suteikti kiekvienam žmogui jo teises. Teisės priesakai yra šie: gyventi garbingai, nedaryti žalos kitam, kiekvienam atiduoti tai, kas jam priklauso. Jurisprudencija yra dieviškųjų ir žmogiškųjų dalykų išmanymas, žinojimas, kas yra teisinga ir neteisinga”.

Prigimtinės teisės doktrina pirmiausiai susiformavo kaip teologinė teisės aiškinimo teorija, kildinanti prigimtinę teisę iš Dievo.
Tokį požiūrį į prigimtinę teisę plėtojo Augustinas, T. Akvinietis ir kiti. Pavyzdžiui, H. Grotius prigimtinę teisę apibrėžė taip: “Prigimtinė teisė yra teisingo proto balsas, nurodantis, jog vienas ar kitas veiksmas dėl to, kad jis atitinka protingą prigimtį arba neatitinka jos, yra moraliai niekingas arba moraliai būtinas ir todėl tokį veiksmą arba draudžia, arba paliepia prigimties kūrėjas Dievas”. Nuosekliai tokia nuomonė lėmė aiškinimą, kad jeigu prigimtinė teisė yra Dievo duota, tai žmogaus protas jos suvokti iki galo negali. Todėl teisės aiškinimas apskritai tampa beprasmis. Jį turime keisti pozityviosios teisės ir prigimtinės teisės atitikimo analize: pozityviosios teisės norma, atitinkanti prigimtinę teisę, galioja ir jos privalu laikytis[ 3, p.32, 33 ]

Vienas pagrindinių prigimtinės teisės doktrinos teologinės krypties atstovų T. Akvinietis teigė, kad teisės pagrindas yra moralė, todėl moralės neatitinkantis, neteisingas įstatymas apskritai nėra įstatymas. Pozityvioji teisė turi atitikti moralės principus, laisvės, žmonių gerovės, teisingumo, sąžiningumo ir kitus bendruosius žmogiškuosius reikalavimus. Panašios nuostatos laikėsi ir kiti žymūs filosofai – J. Locke, T. Hobbesas, J. J. Rousseau, I. Kantas, M. Romeris ir kt.

M. Romeris pritaria L. Duguit koncepcijai, padaręs kai kurias pataisas: “Esą – tiktai normatyvinė teisė, pagrindinė, socialinio bendravimo diktuojamoji ir žmonių sąmonėje visuomenės kuriamoji, esanti toji, kuri aprėžia valstybę ir verčia pačius valdančiuosius jai tarnauti; tiktai ji, normatyvinė teisė, negalinti būti pačių valdančiujų užgauta nei pakeista, nes ji esanti pačios valstybės valdžios valdovė ir paties socialinio bendravimo vyriausioji tvarkytoja, kaip jo logikos imperatyvinis reiškinys”. Tuo tarpu “konstruktyvinė” teisė ( “valstybės nustatomoji teisė”) – “tai nesą kas kita, kaip tiktai anosios, normatyvinės, išdėstymas ir tikslesnis vykdymui paruošimas, jai apsaugos sudarymas, jos santykių sutvarkymas”, ji “esanti tiesiog priklausoma anosios, normatyvinės; ji nesanti savarankiška ir nesudaranti jokios suvereninės valstybės valdžios kūrybos”[ 2, p. 246 ]

Šiuolaikinės prigimtinės teisės doktrinos šalininkai: L. Fulleris, A. Kaufmanas, R. Stammleris, J. Rawlsas ir daugelis kitų, taip pat skiria teisę ir įstatymą. Jų nuomone, įstatymo, arba pozityviosios teisės, pamatas, atskaitos taškas yra prigimtinė teisė. Tačiau šiuolaikinė prigimtinės teisės doktrina prigimtinės teisės nekildina iš Dievo ir nelaiko, kad prigimtinė – tai kažkieno duota teisė. Prigimtinė teisė yra suprantama kaip tam tikri fundamentalūs moralės principai – teisingumas, sąžiningumas, lygiateisiškumas ir t. t. [ 3, p. 34 ].

Anot D. Mikelėnienės, didžiausias prigimtinės teisės doktrinos trūkumas yra tai, kad jos teiginiai nėra nei empiriškai, nei ontologiškai įrodyti. Iš tiesų “niekas kol kas ne tik nėra pateikęs įrodymų, patvirtinančių egzistuojant prigimtinę teisę, bet ir aiškiai apibrėžęs kas tai yra” [ 3, p. 35 ]. Tačiau nederėtų ignoruoti prigimtinės tesės doktrinos svarbos. Anot D. Mikelėnienės, būtent ji atliko labai svarbų vaidmenį kovojant už žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įtvirtinimą šiuolaikinių valstybių konstitucijose ir tarptautinės teisės šaltiniuose.

III. Pozityvioji teisė

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1295 žodžiai iš 4170 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.