Verslo teise
5 (100%) 1 vote

Verslo teise

1.Verslo teisės sąvoka. Tai teisės šaka, kurią sudaro sistema teisės normų, reguliuojančius visuomeninius santykius, atsirandančius iš jur. bei fiz. asm. veiklos, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno.

2.Kas yra VT dalykas? VT- tai turtiniai ir neturtiniai santykiai, kylantys iš tos įmonių ir fizinių asmenų veiklos, nukreiptos gauti pajamas.

3.Apibūdinkite VT metodą ir pagr. jo požymius. Tai sistema teisinių priemonių ir būdų, kuriais VT veikia reguliuojamus visuomeninius sant. ir nukreipia juos visuomenėj pageidaujama linkme. Požymiai: 1)santykio dalyvių lygybė. 2)dalyvių iniciatyva formuojant santykius. 3)galimybė pasirinkti įstatymo nustatytas ribas. 4)turtinė pažeidėjo atsakomybė. 5)ieškininė pažeistų ar ginčijamų teisių gynyba. 6) draudimas-verstis tam tikra valstybės nustatyta rūšių veikla negavus tam leidimo. 7)valstybės nustatytas verslo subjekto registravimas. 8) privalomumas mokėti valstybės nustatytus mokesčius.

4.Kas gali būti VT subjektais? Subjektai –t.y., verslo teisinių santykių dalyviai, kuriems teisės normos suteikia tam tikras teises ir pareigas. Fiz. ir jur. asm. nuo 14m. Jie turi turėti veiksnumą ir teisnumą.

5.Kuo skiriasi viešieji jur. asmenys nuo privačiųjų? Viešieji jur. asm. yra valstybė ar savivald., arba asmenys, kuriems nereikia naudos įsteigti jur. asm. Jų tikslas tenkinti viešuosius interesus, jų siekimas nepelno siekimas. Privatūs jur. asm. steigti iš privačių lėšų, tikslas- tenkinti privačius interesus, t.y. gauti kuo didesnes pajamas, taip pat kuo didesnį pelną.

6.Kurie jur. asm. yra ribotos civilinės atsakomybės, Kurie jur. asm. yra neribotos civ. atsak.? Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civ. atsakom., juridinio asm. turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Neribotos civ. atsakom. juridinis asmuo yra individuali įmonė ir ūkinė bendrija.

7. kokios nuostatos turi būti AB (UAB) steigimo sutartyje? AB ir UAB steigimo sutarties pagr. Nuostatos: 1. Bendrovės steigėjai sudaro bendrovės steigimo sutartį. Jeigu bendrovę steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties steigėjas pasirašo bendrovės steigimo aktą. 2. Steigimo sutartyje turi būti nurodyta:1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinių adresai ir šių asmenų atstovų vardai bei pavardės);2) bendrovės pavadinimas;3) steigėjų įgalinimai ir įsipareigojimai steigiant bendrovę bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą; 4) asmenys (steigėjai ir kiti asmenys), kurie gali atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų įgalinimai; 5) bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų nominali vertė, emisijos kaina;6) kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, iš jų – skaičius pagal rūšis ir klases;7) steigėjų įsigyjamų akcijų suteikiamos teisės;8) akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, iš jų – pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai, delspinigiai už laiku neapmokėtas akcijas. Delspinigiai negali būti mažesni kaip 0,05 procento neįmokėtos sumos už kiekvieną praleisto termino dieną;9) steigiamojo susirinkimo sušaukimo tvarka;10) steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka;11) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;12) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;13) steigimo sutarties sudarymo data. . Steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų atstovai.

8.Kuriais atvejais steigimo sutartis turi būti tvirtinama notarine tvarka? Jeigu bent vienas steigėjas yra fiz. asmuo, sutartis turi būti patvirtinta notaro.

9.UAB steigimo tvarka. UAB akcijos platinamos tik tarp steigėjų.. Sutartį turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.Bendrovė privalo turėti savo pavadinimą, kuriame privalomi žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“, arba atitinkamos šių žodžių santrumpos -„UAB“. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. Bendrovės steigėjai yra Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė ar savivaldybė, šio įstatymo nustatyta tvarka sudarę bendrovės steigimo sutartį (aktą). Uždarojoje akcinėje bendrovėje steigėjų negali būti daugiau kaip 100. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovė gali būti steigiama ribotam arba neribotam laikui. Jei bendrovės įstatuose nenurodytas laikotarpis, kuriam ji įsteigta, laikoma, kad ji įsteigta neribotam laikui. Bendrovės veiklos laiką galima pratęsti atitinkamai keičiant jos įstatus.

10. AB steigimo ypatumai. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150000 litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais. Akcinės bendrovės steigėjų skaičius neribojamas. steigiant akcinę bendrovę, registruoti akcijas Vertybinių popierių komisijoje.

11. kas yra bendrovės
įstatai? . Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi bendrovė savo veikloje.

12.Privalomosios nuostatos AB (UAB) įstatuose? Įstatuose turi būti nurodyta:1) bendrovės pavadinimas ; 2) bendrovės buveinė;3) bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis;4) įstatinio kapitalo dydis;5) akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės;6) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka;7) stebėtojų tarybos, valdybos narių, administracijos vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, šių valdymo organų kompetencija;8) bendrovės pranešimų skelbimo tvarka;9) bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;10) sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka.11) Steigiamos bendrovės įstatai iki steigiamojo susirinkimo turi būti visų steigėjų ar jų atstovų pasirašyti.12) Bendrovės įstatai bei jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

13. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka? 1. pavadinimas (jame turi atsispindėti savininkas). 2. buveinė registravimo pažymėjimas. Nereikia įstatinio kapitalo, įm. ir savininkų turtas steigimo laikotarpyje nėra atskiras. 3. registravimas reikia pateikti prašymą, sumokėti mokestį ir užpildyti registravimo prašymą). Įm registravime turi būti nurodyta pav. Buveinės adresas, įm. veiklos pobūdis, veiklos tikslas, veiklos rūšys, terminas, duomenys apie savininką ir apie samdomą darbuotoją.

Individualios įm steigėjas g.b. Lietuvos ir užsienio šalies pilietis. Prieš pradėdama savo veiklą, įm t.b. įregistruota Įm rejestre. Rejestro tvarkytojui reikia pateikti: 1)įregistruotą tos įm firmos vardą, jeigu jos pavadinimas nesutampa su savininko pavarde; 2)savivaldybės leidimą verstis komercine- ūkine veikla (kvalifikacinį atestatą); 3)kai reikia- ekologinį pasą ir žemės sklypo suteikimo aktą; 4)užpildytą registracijos pareiškimą (nurodant duomenis, reikalingus įtraukti į rejestrą); 5)kitus reikiamus dokumentus. Įm laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo momento.

14. Ūkinių bendrijų steigimo dokumentai? 1. Bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kurią gali sudaryti veiksnūs fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys. 2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta: 1) bendrijos pavadinimas (firmos vardas); 2) bendrijos veiklos pobūdis; 3) fizinių asmenų, kurie yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavardės, vardai ir adresai, 5) tikrųjų narių ir komanditorių teisės ir pareigos; 7) tikrųjų narių darbo įvertinimo ir atsiskaitymo su jais taisyklės; 8) pinigų paėmimo asmeniniams reikalams iš bendrijos kasos tvarka; 9) pajamų ir nuostolių paskirstymo taisyklės; 10) tikrųjų narių ir komanditorių išstojimo ir pašalinimo iš bendrijos bei naujų narių priėmimo į ją sąlygos ir tvarka; 3. Bendrosios jungtinės veiklos sutartį pasirašo kiekvienas steigiamos bendrijos narys. Sutartis tvirtinama notariškai. Notariškai turi būti patvirtinta tiek sutarties egzempliorių, kiek yra bendrijos narių ir kiek reikia egzempliorių bendrijai įregistruoti. 4. Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo dienos. Bendrijos registravimas 1. Bendrijos registravimo tvarką be šio įstatymo reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių ir Įmonių rejestro įstatymai.2. Bendrija savo komercinę-ūkinę veiklą gali pradėti tik nuo jos įregistravimo. Bendrija. 1. Bendrija yra kelių fizinių ar juridinių asmenų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei-ūkinei ir kitokiai įstatymų nedraudžiamai veiklai bendru firmos vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę. 2. Bendrijoje turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 narių. Bendrijos nariu negali būti valstybinės valdžios ir valdymo organai, valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės. 3. Bendrija nėra juridinis asmuo.

15.VĮ ir SĮ steigimo ypatumai? VĮ ir SĮ steigėjais g.b. atitinkamos valstybės ir savivaldybės institucijos. 1. Valstybės įmonės steigimo teisinis pagrindas yra įmonės steigimo aktas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos pavedimu – įgaliotos vyriausybinės institucijos. Savivaldybės įmonės steigimo teisinis pagrindas yra įmonės steigimo aktas, priimtas savivaldybės tarybos.

16.ŽŪB steigimo dokumentai? Bendrovės steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrovės steigimo dok yra: steigimo sutartis, narių sąrašas, steigėjų pareiškimas dėl veiklos, steigiamojo susirinkimo protokolas ir bendrovės įstatai.

17. kooperatinės bendrovės steigimo tvarka? . Kooperatinės bendrovės steigėjai turi būti ne mažiau kaip 5 fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. 2. Kiekvienas kooperatinės bendrovės steigėjas privalo tapti jos nariu.3. Kooperatinės bendrovės steigėjai sudaro kooperatinės bendrovės steigimo sutartį, parengia kooperatinės bendrovės įstatų projektą, sušaukia steigiamąjį susirinkimą. Steigimo sutartis yra viešas dokumentas.4. Kooperatinės bendrovės steigimo sutartyje nurodoma:1)
steigėjų fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; steigėjų juridinių asmenų – pavadinimas, kodas, buveinė ir jų įgaliotų atstovų vardai ir pavardės;2) steigėjų teisės ir pareigos steigiant kooperatinę bendrovę, jų atsakomybė už steigimo įsipareigojimų nevykdymą;3) steigiamos kooperatinės bendrovės pavadinimas;4) asmenys (steigėjai, taip pat kiti asmenys), įgalioti atstovauti steigiamai kooperatinei bendrovei, jų teisės ir pareigos;5) stojamojo mokesčio, minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai; 6) kiekvieno steigėjo įsipareigojimas iki steigiamojo susirinkimo sumokėti stojamąjį mokestį ir įnešti pajinį įnašą, ne mažesnį už minimalų pajaus dydį;7) stojamojo mokesčio ir pajinio įnašo įmokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai, delspinigiai už nustatytu laiku nesumokėtą stojamąjį mokestį ir pajinį įnašą;8) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka, jo dalyviai;9) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą,10) įmokėtų stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų grąžinimo tvarka, jei kooperatinė bendrovė neįsteigiama;11) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;12) sutarties sudarymo data ir vieta.5. Kooperatinės bendrovės steigimo sutartį privalo pasirašyti visi steigėjai: fiziniai asmenys ir (arba) juridinių asmenų įgalioti asmenys. Kooperatinės bendrovės steigimo sutartį pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas turi būti patvirtintas notaro.6. Kooperatinės bendrovės steigimo sutartis, sudaryta šiame straipsnyje nustatyta tvarka, suteikia teisę atidaryti kaupiamąją steigiamos kooperatinės bendrovės sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.

18.Kokius dokumentus reikia pateikti rejestro tvarkytojui, registruojant įmones? Rejestro tvarkytojui turi būti pateikti šie dokumentai: 1) pareiškimas įregistruoti įmonę;2) valstybės (vietos savivaldybės) įmonės steigimo aktas; 3) akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės,valstybinės-akcinės įmonės, įmonių asociacijos ir ūkinės bendrijos steigimo sutartys arba jų nuorašai;4) akcinės bendrovės steigimo ataskaita ir akcinės bendrovės revizoriaus išvada dėl šios ataskaitos;5) akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės buhalteriniai balansai, jeigu tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta; 6) akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės,valstybės (vietos savivaldybės) įmonės, jų filialų ir atstovybių įstatai(įstatų pakeitimai) arba jų nuorašai;7) pažyma apie šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyto registravimo mokesčio sumokėjimą; 8) leidimas (licenzija) užsiimti komercine-ūkine veikla,ekologinis pasas-leidimas, jei tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta;9) vietos savivaldybės leidimas užsiimti komercine-ūkine veikla, jei įmonė registruojama Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijoje;10) žemės sklypo suteikimo aktas, jei pagal įmonės veiklos pobūdį jai tokio sklypo reikia.

19. AB(UAB)teisės ir pareigos? 1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja LR įstatymams. 2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. 4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.5. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

20. kokios akcininkų teisės ir pareigos bendrovėse? Akcininkų turtines(gauti bendrovės pelno dalį, gauti likviduojamos bendrovės turto dalį, nemokamai gauti akcijų,jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;palikti testamentu visas ar dalį akcijų 1 ar keliems asm. Perleisti visą ar dalį akcijų kitų asm. Nuosavybėn, gali parduoti) ir neturtinės teisės (dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame gali balsuoti, gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą). Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą per 15 dienų turi pranešti bendrovės administracijos vadovui. Pranešdamas apie visų akcijų įsigijimą, fizinis asmuo turi pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą ir buveinės adresą. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba
visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovė apie tai per 15 dienų nuo dienos, kai ji tai sužinojo ar turėjo sužinoti, praneša įmonių rejestro tvarkytojui.

21. AB(UAB) Valdymo organai? 1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas.2. AB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas ir ne mažiau kaip vienas kolegialus valdymo organas – stebėtojų taryba ar valdyba.3. UAB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti nesudaromos. 4. Jeigu bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, jos funkcijos kitiems bendrovės valdymo organams nepriskiriamos.5. Jeigu bendrovėje nesudaroma valdyba, jos teises, pareigas ir atsakomybę perima administracijos vadovas, išskyrus tas funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal perima stebėtojų taryba ar visuotinis akcininkų susirinkimas.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems valdymo organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę įpareigoti spręsti bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ar administracijos kompetencijai priklausančius klausimus.7. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 2532 žodžiai iš 7746 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.