X ir y įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė
5 (100%) 1 vote

X ir y įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė

X ir Y įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė

2005

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………….3

TURTO KLASIFIKAVIMAS………………………………………………………………….5

ILGALAIKIS TURTAS………………………………………………………………………….7

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas…………………………………………………………..7

b) Ilgalaikis materialusis turtas………………………………………………………………8

c) Ilgalaikio turto nusidėvėjimas………………………………………………………….10

TRUMPALAIKIS TURTAS………………………………………………………………….13

SANTYKINIŲ TURTO VALDYMO RODIKLIŲ ANALIZĖ…………………..14

ĮMONIŲ “VILNIAUS DEGTINĖ” IR “ANYKŠČIŲ VYNAS” TURTO VALDYMO SANTYKINIAI RODIKLIAI IR JŲ ANALIZĖ……………………16

ĮMONIŲ “VILNIAUS DEGTINĖ” IR “ANYKŠČIŲ VYNAS” TURTO VALDYMO SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖS IŠVADOS……………………17

LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………………………….19

ĮVADAS

Turto valdymo santykiniai rodikliai apibūdina įmonės sugebėjimą pelningai naudoti turtą. Aukštesnė rodiklio reikšmė, jei nebuvo daromos investicijos, parodo efektyvesnį turto panaudojimą.

Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir kuriomis disponuoja įmonė, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos.

Turtu apskaitoje laikomi ekonominiai ištekliai, kurie turi savininką, ir kuriais disponuojama, įmonė tikisi gauti tam tikrą naudą ateityje. Tačiau nereikia pamiršti, kad bet kuris apibrėžimas visuomet turi daug sąlygotumų ir negali absoliučiai tiksliai atspindėti sudėtingų tikrovės reiškinių. Įmonė gali disponuoti ir tokiu turtu, kuris nelaikomas ekonominiais ištekliais. Apie turtą kalbama kaip apie visumą, tačiau jis, kaip ir pati įmonės veikla, yra labai įvairus. Turtas finansinėje atskaitomybėje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, o panašios paskirties turtas šiose grupėse jungiamas į atskirus straipsnius ir parodomas finansinės atskaitomybės ataskaitoje, kuri vadinama balansu.

Turtas naudojamas teikti paslaugoms arba gaminti prekėms, kurias pardavus tikimąsi gauti pinigų daugiau negu buvo išleista. Turas gali teikti ekonominės naudos ne tik parduodant, bet ir keičiant jį į kitą turtą, perleidžiant įsipareigojimams įvykdyti. Turtas gali ir neteikti įmonei tiesioginės naudos, tačiau jis gali būti reikalingas įmonės veiklai ir jos valdymui arba gali padėti gauti ekonominės naudos iš kito turto naudojimo (administracinės patalpos, biuro baldai, administracijos vadovo automobilis, informacijos apdorojimo programos, valymo įrenginiai ir pan.). Turtą nebūtinai turi turėti fizinę formą. Įmonės pačios susiskirsto turtą ir įsipareigojimus į ilgalaikius ir trumpalaikius. Tas pats turtas ir įsipareigojimai vienu atveju gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai.

Pagrindinės su turtu susijusios sąvokos:

Turtas skirstomas į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį:

1) nekilnojamasis turtas – yra žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant jų vertės;

2) kilnojamasis turtas – yra turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nekeičiant jo esmės, iš esmės nemažinant jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai.

Pagal tarnavimo trukmę, turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį:

1) ilgalaikis turtas – yra turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir, išsaugodamas savo natūrinę formą, nusidėvi naudojamas ilgiau negu vienerius metus;

2) trumpalaikis turtas – yra turtas, kuris gamybos ir aptarnavimo procese dalyvauja vieną kartą, ar nusidėvi per vienerius metus;

Pagal prieinamumą naudotis, valstybės ir savivaldybių turtas skirstomas į viešo naudojimo ir neviešo naudojimo:

1) viešo naudojimo turtas – yra turtas, kuriuo nustatyta tvarka gali naudotis visi valstybės teritorijoje esantys asmenys;

2) neviešo naudojimo turtas – yra turtas, kurio naudojimas teisiniais aktais yra apribotas.

TURTO KLASIFIKAVIMAS

Apskaitos darbuotojai visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė, turi suskirstyti į tam tikras grupes, kitaip tariant, jį suklasifikuoti.Visi turto klasifikavimo požymiai yra labai svarbūs apskaitai, kadangi jos informacija naudojama patems įvairiausiems tikslams. Kiekvienas klasifikacinis požymis vienpusiškai apibūdina kurį nors turto požymį.

Pirmiausiai labai svarbu turtą suskirstyti į piniginį ir nepiniginį. Toks grupavimas yra reikšmingas, nes, dažniausiai, tik už pinigus įmonė gali įsigyti jos veiklai reikalingų gėrybių, pinigais apmoka darbuotojams už darbą, bankui – palūkanas už paskolas ir pan.

Negalima teigti, kad turtas skirstomas į ilgalaikį ir nematerialų, kadangi gali būti ilgalaikis materialus ir ilgalaikis nematerialus. Du paskutiniai klasifikaciniai požymiai ( pagal naudojimo pobūdį ir pagal užbaigtumo
laipsnį ) yra labiau reikšmingi menedžmento apskaitai, teikiančiai informaciją, reikalingą konkretiems valdymo sprendimams. Finansinėje apskaitoje labiausiai domina pirmieji trys turto grupavimo požymiai – pagal naudojimo laiką, piniginę ir materialinę išraišką.

Gali susidaryti įspūdis, kad turto skirstymas į ilgalaikį ir trumpalaikį yra gana subjektyvus. Tačiau apskaitininkai turi mąstyti ne astronominėmis, bet ekonominėmis kategorijomis. Ir turto skirstymo į ilgalaikį ir trumpalaikį nelemia astronominis to turto naudojimo laikas ( metų ar mėnesių skaičius ), bet pajamų ir sąnaudų palyginimo principas. Galutinį tikslų pajamų ir sąnaudų palyginimą įmonės paprastai atlieka kartą per metus. Tada įmonė galutinai atsiskaito ir su valstybe, persiųsdama jai visą priklausantį mokestį nuo tais metais uždirbto pelno, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp tais metais uždirbtų pajamų ir sąnaudų patirtų šias pajamas uždirbant. Todėl logiška būtų laikyti, kad turtas, kuris naudojamas trumpiau kaip vienerius metus, yra trumpalaikis, o ilgiau kaip vienerius metus – ilgalaikis.

Kad būtų lengviau apibūdinti įmonių turtą, pateikiame jo klasifikavimo schemą. Turto klasifikavimo schema

Klasifikavimo požymis Turto grupės

ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis turtas – tai įmonės ekonominiai ištekliai, kuriais numatoma naudotis įmonės veikloje ir uždirbti pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus. Ilgalaikiu turtu laikomas tas, kurio naudingo eksploatavimo laikas ilgesnis už vieną ataskaitinį laikotarpį. Šis laikotarpis – tai toks, per kurį įmonė tikisi disponuoti minėtuoju turtu ir jį naudodama gauti pajamų. Ataskaitinis laikotarpis – tai valdžios organų nustatytas laiko tarpas, kuriam pasibaigus, apskaičiuojamas įmonės ūkininkavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai. Ilgalaikis turtas skirstomas į materialųjį, nematerialųjį ir finansinį. Ši klasifikacija turi svarbią reikšmę ne tik naudojant turtą, bet ir atliekant jų analizę.

Ilgalaikis turtas dažniausiai sudaro didžiausią lyginamąjį svorį įmonių turto sudėtyje, ir turi labai svarbią reikšmę įmonės ūkinei, gamybinei ir komercinei veiklai organizuoti ir plėtoti

Ilgalaikio finansinio turto analizė gali būti detalizuota pagal sudėtį ir struktūrą, daugiau dėmesio skiriant investicijoms į kitas įmones, vertinant jų rizikos laipsnį, investicijų portfelio efektyvumą.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – apskaitytinas nepiniginis turtas, neturintis fizinės formos, laikomas naudoti prekių ar paslaugų gamybai ar teikimui, nuomai ar administraciniams tikslams. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Jei nematerialusis turtas įsigyjamas iš išorės šaltinio, jo įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta, kai perkant atsiskaitoma pinigais ar kitu turtu. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ar kitus negrąžinamus mokesčius.

Nematerialusis turtas gali būti įsigytas mainais į kitą turtą. Mainais gauto nematerialiojo turto savikaina nustatoma prie mainų sutartyje numatytos vertės pridedat tiesiogines su turto mainais susijusias išlaidas.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali būti ilgas, bet visada ribotas. Tačiau jei yra patikimų įrodymų, kad nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas bus ilgesnis nei dvidešimt metų, įmonė gali nustatyti ilgesnį nei dvidešimt metų tarnavimo laiką. Jei įmonė valdo nematerialųjį turtą turėdama teises, kurios buvo suteiktos ribotam laikui, nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas neturi viršyti tų teisių galiojimo laiko, išskyrus atvejus, kai teisės gali būti atnaujintos ir jų atnaujinimas yra pagrįstas.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1164 žodžiai iš 3611 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.