Vykdomieji dokumentai rūšys išdavimas pateikimo vykdymui terminai vykdymas
5 (100%) 1 vote

Vykdomieji dokumentai rūšys išdavimas pateikimo vykdymui terminai vykdymas

1121314151617181

TURINYS

ĮVADAS 4

1.VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ RŪŠYS 6

1.1 Vykdomasis raštas bei teismo įsakymas 7

1.2 Institucijų (pareigūnų) nutarimai dėl administracinių baudų ir kitų turtinių išieškojimų. 9

1.3 Notarų vykdomieji įrašai 11

1.4 Hipotekos teisėjų nutartys 12

1.5 Valstybinių mokesčių inspekcijų sprendimai 13

1.6 Muitinės įstaigų sprendimai 14

1.7 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei teritorinių skyrių sprendimai 14

2.PATEIKIMO VYKDYMUI TERMINAI 15

3.VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ VYKDYMAS 15

4.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 41

5.LITERATŪRA 45

6.PRIEDAI 46

RESUME

The topic of my diploma work is “Executions of Judgement (Kinds, the Terms of Delivering In Deed, Execution)”. In my opinion it is the most important stage in the civil procese law. But some judgements do not need execution, they are take their importance from the moment the judge has decided. In my diploma work I talk about those executions, which does not take act from the moment they are made.

In my work I introduce executions of judgement very short, the terms of delivering in deed and the procese of execution. Also I tell about the problems the bailiffes meet in their work.

Execution is made by the bailiff – a special officer. He is appointed by the Minister of Judgement. He must keep laws in his actions while he is making an execution of judgement.

There are 7 bailiffes in the offise of Alytus, but unfortunately there is a neėed of much more of them. For example, there are 13 judges in the district court of Alytus.

The procese of execution is quite difficult to understand. And it is more difficult to explain.

There are quite a lot of kinds of executions of judgements, bet the procese of executing them is almost the same. This procese is talked about in my diploma work.

Reading my work would help an ordinary human to understand the most important stage of the civil procese law. A human cannot be literated in of the kinds of law, but in my opinion everyone of us must knaw his rights.

ĮVADAS

Gilesnės mokslinės vienos iš Civilinio proceso stadijų – teismų sprendimų vykdymo analizės Lietuvos mokslininkai ir praktikai nėra atlikę. Lietuviškos teisės literatūros šia tema taip pat beveik nėra. Sprendimų vykdymo klausimai iš esmės gvildenti tik kai kuriuose teisės mokslo šaltiniuose, CPK komentare. Tenka pripažinti, kad dabar visuomenės nepalankų teismų darbo vertinimą daugiausiai lemia nepatenkinamas teismų sprendimų vykdymas. Mano nuomone, tam yra keletas priežasčių: galiojančių įstatymų netobulumas, netinkamas darbo organizavimas, silpna materialinė techninė teismo antstolių kontorų bazė, žemas pragyvenimo lygis, didelis nedarbas, prastas visuomenės informuotumas vykdymo proceso klausimais.

Teismo sprendimų vykdymą Lietuvoje reglamentuoja CPK (galiojančio nuo 1965 m. sausio 1 d.) penktojo skyriaus 372-476 straipsniai. Tačiau vos keletas iš jų nuo 1965 m. liko nepaleisti keitimų. Tai rodo, kad įstatymo leidėjo esama padėtis netenkino. Tačiau, ar viskas padaryta, kad bent įstatymų bazė, reglamentuojanti dabar galiojantį sprendimų vykdymą, priartintų jį prie tikio, kokį norėtų matyti teisininkai praktikai, teisės mokslo atstovai, pagaliau visuomenė. Teisėjai bei teismo antstoliai kasdien susiduria su teisės normų, reglamentuojančių sprendimų vykdymą, kolizijomis, konkrečių straipsnių aiškinimo ir taikymo problemomis. Šią padėtį bando taisyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas, Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius savo konsultacijomis.

Mano diplominio darbo tema “Vykdomieji dokumentai (rūšys, išdavimas, pateikimo vykdymui terminai, vykdymas)” praktiškai apima visą vykdymo procesą. Didesniąją dalį sudaro priverstinis sprendimų vykdymas – viena teismo sprendimų įgyvendinimo formų. Įgyvendinimo sąvoka yra platesnė nei vykdymo sąvoka. Įgyvendinami visi teismo sprendimai. Teismo sprendimai dėl pripažinimo, teisinių santykių nutraukimo, pakeitimo ar nustatymo paprastai nereikalingi taikyti priverstines vykdymo priemones, nes teisinį efektą sukelia pats sprendimas. Pavyzdžiui, teismo sprendimai dėl tėvystės nustatymo, santuokos nutraukimo, autorystės pripažinimo yra efektyvus nuo pat įsiteisėjimo momento nepriklausomai nuo to, ar atsakovas atliko kokius nors veiksmus ar ne. Teorijoje tokie teismo sprendimai vadinami savaime besirealizuojančiais, arba savaime vykdomais sprendimais. Tuo tarpu teisinis sprendimų dėl priteisimo efektas pasiekiamas tik tada, kai atsakovas atlieka veiksmus, kuriuos atlikti jį įpareigojo teismas rezoliucinėje sprendimo dalyje. Atsakovui, neatliekančiam įpareigojimų tenka taikyti prievartą. Spredimai, vykdomi panaudojant priverstinio vykdymo priemones, vadinami vykdytinais. Daugelyje šalių nurodyta, jog ir kitų institucijų sprendimai, pavyzdžiui, arbitražo sprendimai, notarų dokumentai, kai kurių administracinių institucijų sprendimai, vykdomi teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Teismo sprendimų vykdymas universalus ir labai detalus. Kitos institucijos paprastai neturi nei specialaus proceso, nei specialių pareigūnų savo priimtų sprendimų vykdymui užtikrinti. Konkrečius vykdymo veiksmus atlieka specialios kompetencijos pareigūnai, esantys prie apylinkių teismų, – teismo antstoliai. Teisinę teismo antstolių padėtį nustato Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
74-89 straipsniai, CPK 379, 381 straipsniai bei teismo antstolių įstatymas. Teismo antstoliai, vykdydami sprendimą, vadovaujasi įstatymais ir teisingumo ministro patvirtinta vykdymo instrukcija.

Mano diplominio darbo tikslas yra paanalizuoti vykdomuosius dokumentus, jų rūšis ir vykdomųjų dokumentų vykdymą, bei problemas, iškylančias teismo antstolio darbe.

1.VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ RŪŠYS

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 373 str. vykdomieji dokumentai yra:

1)vykdomieji raštai, išduodami remiantis teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis, nutarimais, teismo patvirtintomis taikos sutartimis, trečiųjų teismo sprendimais, užsienio teismų ir arbitražų sprendimais;”.

1(1)) teismų įsakymai;

2) teismų nutartys dėl išlaidų, susijusių su sprendimų vykdymu, įrodymų ar ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo;

3) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimai skirti baudą;

4) arbitražo sprendimai įstatymų numatytais atvejais;

5) pažymėjimai, kuriuos duoda dėl darbo ginčų įmonių, įstaigų, organizacijų profesinės sąjungos, remdamosi darbo ginčų komisijų sprendimais, arba įmonių, įstaigų, organizacijų profesinių sąjungų komitetų nutarimai, taip pat profesinių sąjungų pažymėjimai ginčuose dėl žalos, padarytos suluošinant ar kitaip sužalojant sveikatą arba atimant maitintojo gyvybę, atlyginimo;

6) institucijų (pareigūnų) nutarimai dėl administracinių baudų ir kitokių turtinių išieškojimų;

7) rajonų savivaldybių seniūnijų seniūnų sprendimai išieškoti iš įmonių, įstaigų, organizacijų arba fizinių asmenų žalą, padarytą nuganant pasėlius ir sužalojant sodinius;

8) notarų vykdomieji įrašai pagal notarų užprotestuotus ar neprotestuotinus vekselius ar čekius;

9) prokuroro sankcijos dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų;

10) hipotekos teisėjų nutartys;

11) LR konkurencijos tarybos nutarimai išieškoti piniginę baudą iš ūkio subjektų;

12) valstybinių mokesčių inspekcijų sprendimai dėl išieškų į biudžetą ne ginčo tvarka;

13) muitinės įstaigų sprendimai dėl išieškų į biudžetą, Kelių ar kitus valstybinius fondus ir pagal tarptautines sutartis ne ginčo tvarka;

14) valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei teritorinių skyrių sprendimai dėl išieškų iš visų ūkio subjektų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ne ginčo tvarka;

15) Valstybės kontrolės pareigūnų sprendimai dėl ekonominių sankcijų, piniginių nuoskaitų skyrimo ir lėšų išieškojimo ne ginčo tvarka į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus;

16) valstybės institucijos, atliekančios įmonių rejestro vyriausiojo tvarkytojo funkcijas, vadovo sprendimai ne ginčo tvarka išieškoti iš ūkio subjektų pinigines baudas įstatymų numatytais atvejais;

17) Vertybinių popierių komisijos sprendimai išieškoti piniginę baudą iš ūkio subjektų ne ginčo tvarka;

18) Finansų ministerijos sprendimai dėl skolos išieškojimo į biudžetą iš ūkio subjektų, kurie gavo kreditus arba kreditų grąžinimą garantavo valstybė, įstatymų numatytais atvejais;

19) Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai dėl išieškų ne ginčo tvarka.

20) valstybinės ligonių kasos sprendimai dėl išieškų iš sveikatos priežiūra užsiimančių įmonių, įstaigų ir organizacijų į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą ne ginčo tvarka.

21) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sitemos institucijų vadų (viršininkų) įsakymai dėl turtonės žalos joms atlyginimo, esant karių ribotai materialinei atakomybei, išieškant žalą iš tikrosios karo tarnybos karių, karių savanorių ar aktyviojo kariuomenės rezervo karių, taip pat vidaus reikalų sistemos ar kitų institucijų, kuriose kariai tarnauja, karinių vienetų vadų (viršininkų) įsakymai dėl turtinės žalos joms atlyginimo, esant karių ribotai materialinei atsakomybei, išieškant žalą iš pradinės privalomosios karo tarnybos karių, įstatymų numatytais atvejais;

22) nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimai išieškoti piniginę baudą iš reklamenės veiklos subjektų.

Tokį platų dokumentų sąrašą lėmė aplinkybė, kad nemažai ginčų nagrinėjama ne teismine, o kita tvarka. Tačiau ateityje, plečiantis teismo kompetecijos riboms, šis vykdomųjų dokumentų sąrašas turėtų keistis.

Praktikoje ne visos išvardintos vykdomųjų dokumentų rūšys vienodai yra sutinkamos teismo antstolių kontorose. Yra ir tokių, kurių visą gyvenimą pradirbę teismo antstoliai nėra net matę. Pavyzdžiui, teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo neatsirado nei vienos teismo antstolės, kuri būtų kada nors vykdžiusi Konstitucinio teismo nutarimą. Dažniausiai sutinkami vykdomieji dokumentai yra vykdomieji raštai, teismų įsakymai, institucijų (pareigūnų) nutarimai, notarų vykdomieji įrašai, hipotekos teisėjo nutartys, valstybinių mokesčių inspekcijų sprendimai, muitinės įstaigų sprendimai, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei teritorinių skyrių sprendimai. Todėl būtent šiuos, kaip dažniau sutinkamus, vykdomuosius dokumentus bandysiu trumpai apibūdinti.

1.1 Vykdomasis raštas bei teismo įsakymas

Teismo sprendimas pradedamas vykdyti, kai jis
įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai perduodamas vykdyti skubiai (LR CPK 235, 236 str.). Įsiteisėjus teismo sprendimui ar perdavus jį skubiai vykdyti teismas išduoda vykdomąjį raštą (1 priedas). Tačiau jeigu skolininkas nepareiškia motyvuotų ir pagrįstų prieštaravimų pareiškimą nagrinėjančiam teismui per LR CPK 256 5 1 punkte nurodytą terminą (14 dienų), ne vėliau kaip per 3 dienas, pasibaigus šiam terminui, teismas priima teismo įsakymą (2 priedas).

Vykdomajame rašte turi būti nurodoma:

1) išdavusio vykdomąjį raštą teismo pavadinimas;

2) byla, kurioje išduotas vykdomasis raštas;

3) sprendimo priėmimo laikas;

4) rezoliucinė sprendimo dalis (pažodžiui);

5) sprendimo įsiteisėjimo laikas;

6) vykdomojo rašto išdavimo laikas;

7) išieškotojo bei skolininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, o jei išieškotojas ar skolininkas yra juridinis asmuo, – visas pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąkaitos numeris ir kredito įstaigos, kurioje yra atsiskaitomoji sąskaita, pavadinimas, kodas..

Kada tai reikalinga, vykdomajame rašte įrašoma teismo nutartis, leidžianti teismo antstoliui be skolininko sutikimo įeiti į jo būstą.

Vykdomąjį raštą išieškotojui teismas išduoda, sprendimui įsiteisėjus, išskyrus skubiojo vykdymo atvejus, kada vykdomasis raštas išduodamas tuojau, kai tik priimtas sprendimas. Jeigu vykdomojo rašto negavo pats išieškotojas, tai teismas pasiunčia jį išieškotojui.

Jeigu vykdomasis raštas turi būti vykdomas kitos apylinkės teismo veiklos teritorijoje, jis siunčiamas teismo antstolių kontorai, esančiai prie to teismo. Tais atvejais, kai konfiskuojamas turtas arba kai išieškomos pinigų sumos į valstybės biudžetą, kai išieškoma nusikaltimais padaryta žala, kai išieškomi alimentai, žala, padaryta suluošinant ar kitaip sužalojant sveikatą, taip pat atimant maitintojo gyvybę, kai išieškomos pinigų sumos iš pareigūnų, kaltų dėl neteisėto darbuotojų atleidimo iš darbo ar perkėlimo į kitą darbą arba nevykdymo teismo sprendimo grąžinti į darbą, teismas savo iniciatyva perduoda vykdomąjį raštą vykdyti teismo antstolių kontorai ir apie tai praneša išieškotojui, o dėl turto konfiskavimo, išieškų į valstybės biudžetą – valstybinei mokesčių inspekcijai.

Pagal kiekvieną sprendimą išduodamas vienas vykdomasis raštas. Tačiau, jeigu turi būti vykdoma skirtingose vietose arba jeigu sprendimas priimtas kelių ieškovų naudai ar prieš kelis atsakovus arba nuspręsta išieškoti iš solidarių atsakovų, teismas, išieškotojų prašymu, gali išduoti kelis vykdomuosius raštus, kartu tiksliai nurodydamas vykdymo vietą arba tą sprendimo dalį, kuri turi būti vykdoma pagal tą vykdomąjį raštą. Remdamasis nuosprendžiu ar sprendimu išieškoti iš solidarių atsakovų į valstybės biudžetą, teismas savo iniciatyva turi išduoti tiek vykdomųjų raštų, kiek yra solidarių atsakovų. Kiekviename vykdomajame rašte dėl solidarios atsakomybės turi būti nurodyta bendra išieškojimo suma, išvardyti visi atsakovai ir nurodyta, kad jų atsakomybė yra solidari.

Jeigu vykdomasis raštas prarastas, tai priėmęs sprendimą teismas gali išduoti jo dublikatą. Pareiškimas dėl dublikato išdavimo nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvavusiems byloje asmenims. Tačiau jų neatvykimas nekliudo išnagrinėti dublikato išdavimo klausimą. Dėl teismo nutarties dublikato išdavimo klausimu gali būti duodamas atskirasis skundas.

Teismo įsakyme nurodoma:

1) išdavimo laikas;

2) teismo, išdavusio įsakymą, pavadinimas, teisėjo vardas ir pavardė;

3) išieškotojo pavadinimas ir adresas;

4) skolininko pavadinimas ir adresas;

5) išieškojimo pagrindas;

6) išieškoma iš skolininko pinigų suma;

7) pagal sutartį išieškomų delspinigių dydis;

8) išieškotinas žyminio mokesčio dydis.

Įsakymą pasirašo teisėjas ir jį patvirtina teismo antspaudu.

Teismo įsakymo nuorašai per tris dienas išsiunčiami šalims.

Teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo per 2001-01-01-2001-05-31 laikotarpį vykdyme buvo 5804 vykdomieji raštai bei teismo įsakymai. Per tą patį laikotarpį iš šių bylų buvo įvykdyta 2533 vykdomieji raštai ir teismo įsakymai. Iš jų:

– 527 – pilnai įvykdyta;

– 188 – persiųsta kitai antstolių kontorai;

– 7 – persiųsta bankui;

– 484 – persiųsta į darbovietę;

– 62 – grąžinta išieškotojui su asmens neradimo aktu;

– 365 – grąžinta išieškotojui su turto neradimo aktu;

– 145 – grąžinta dėl kitų priežasčių;

– 23 – nutrauskta išieškotojo prašymu;

– 142 – paskelbtas bankrotas;

– 2 – panaikintas sprendimas;

– 80 – išsiųsta į VSDFV Alytaus sk.

– 495 – persiųsta į įkalinimo įstaigą.

1.2 Institucijų (pareigūnų) nutarimai dėl administracinių baudų ir kitų turtinių išieškojimų.

Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) priima byloje nutarimą (3-6 priedai). Nutarime turi būti: nutarimą priėmusio organo (pareigūno) pavadinimas; bylos nagrinėjimo data; žinios apie asmenį, kurio byla nagrinėjama; bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas; ATPK straipsnio, straipsnio dalies ar kito teisės akto, numatančio atsakomybę už šį pažeidimą, kurio reikalavimus pažeidė asmuo, nurodymas; byloje priimtas sprendimas. Jeigu, spręsdami klausimą
skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, organai (pareigūnai) kartu sprendžia klausimą dėl kaltininko padaryto turtinio nuostolio atlyginimo, nutarime dėl bylos nurodomas išieškotino nuostolio dydis, jo atlyginimo terminas ir tvarka.

Nutarime dėl bylos turi būti išspręstas klausimas apie paimtus daiktus ir dokumentus, taip pat nurodyta nutarimo apskundimo tvarka ir terminas.

Kolegialaus organo nutarimas priimamas paprasta kolegialaus organo narių, dalyvavusių posėdyje, balsų dauguma. Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje pasirašo nagrinėjantis bylą pareigūnas, o kolegialaus organo nutarimą – posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais apie nuobaudą įrašoma administracinio teisės pažeidimo protokole arba nutarimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.

Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) priima vieną iš tokių nutarimų:

1) skirti administracinę nuobaudą;

2) nutraukti bylą;

3) motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui).

Nutarimas skelbiamas tuojau pat, baigus bylos nagrinėjimą. Nutarimo nuorašas per tris dienas įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, organui, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusiajam jo prašymu.

Tokių nutarimų teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo per 2001-01-01 – 2001-05-31 laikotarpį vykdyme buvo 1738 bylų. Per tą patį laikotarpį baigta 828. Iš jų:

– 221 – pilnai įvykdyta;

– 39 – persiųsta į kitą antstolių kontorą;

– 143 – persiųsta į darbovietę;

– 26 – grąžinta išieškotojui su asmens neradimo aktu

– 293 – grąžinta išieškotojui su turto neradimo aktu;

– 17 – grąžinta dėl kitų priežasčių;

– 3 – nutrauskta išieškotojo prašymu;

– 18 – persiųsta į VSDFV Alytaus sk.;

– 68 – persiųsta į įkalinimo vietą.

1.3 Notarų vykdomieji įrašai

Vykdomuosius įrašus notarai daro vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymu, Lietuvos Respublikos čekių įstatymu, Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais notarinių veiksmų atlikimą.

Notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio ar čekio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko. Kartu su prašymu pateikiamas vekselis (7 priedas) ar čekis, užprotestuoto vekselio ar čekio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio ar čekio sumos dalis. Jeigu vekselis ar čekis išrašytas užsienio kalba, krtu pateikiamas jo vertimas į lietuvių kalbą. Prašyme turi būti nurodyta:

1) užprotestuoto ar neprotestuotino vekselio ar čekio turėtojo, taip pat jo įgalioto asmens: fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, juridinio asmens ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, – pavadinimas, registravimo kodas, buveinės adresas;

2) skolininko, į kurį nukreipiamas išieškojimas :fizinio asmens – vardas, pavarde, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, juridinio asmens ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, – pavadinimas, registravimo koda (jeigu jis žinomas čekio ar vekselio turėtojui), buveinės adresas;

3) vekselio ar čekio apmokėjimo terminas;

4) vekselio ar čekio suma;

5) neakceptuota ar nesumokėta vekselio ar nesumokėta čekio sumos dalis;

6) užprotestuoto vekselio ar čekio protestavimo data, protestavusio notaro vardas, pavardė ir notarinio registro numeris;

7) ar vekselis ar čekis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytuoju laiku pateiktas vekselio ar čekio mokėtojui ar davėjui arba trečiajam asmeniui ir iš jo pareikalauta: akceptuoti arba nurodyti akcepto datą, arba apmokėti, arba vizuoti ir nurodyti vizoz datą vekselyje, arba apmokėti čekį.

8) Ar pranešta visiems pagal vekselį ar čekį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba nenurodyta akcepto data, arba neapmokėtas, arba nevizuotas ir nenurodyta vizos data, arba čekis neapmokėtas.

Notaras prašymą įregistruoja prašymų registravimo knygoje. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio ar čekio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį ar čekį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, arba čekis neapmokėtas, ir nurodo, kuriam laikui notarinis veiksmas atidedamas (ne ilgiau 10 kalendorinių dienų). Vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui.

Vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko per vekselio ar čekio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio ar čekio sumą arba nesumokėtą vekselio ar čekio sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio ar čekio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą už vekselio ar čekio protestavimą ir vykdomojo įrašo darymą, taip pat pranešimų siuntimo ir kitas išlaidas.

Vykdomąjį įrašą notaras pasirašo, patvirtina savo antspaudu, šis įrašas registruojamas notariniame registre. Jeigu notaro vykdomajame įraše pareikalaujama išieškoti solidariai iš kelių solidarių skolininkų ir vykdymo vieta yra
skirtinga, vekselio ar čekio turėtojo prašymu notaras jam gali išduoti kelis vykdomojo įrašo egzempliorius. Visi vykdomojo įrašo egzemplioriai turi būti sunumeruoti, o jų skaičius nurodytas vykdomajame įraše. Už vykdomojo įrašo darymą notaras ima atlyginimą, kurio dydį nustato teisingumo ministras, suderinęs tai su finansų ministru. Vykdomasis įrašas prie užprotestuoto vekselio arba čekio arba neprotestuotino vekselio ar čekio įforminamas notaro sudaromiems sokumentams iš kelių lapų nustatytaja tvarka. Vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose ar neprotestuotinuose vekseliuose ar čekiuose gali būti ginčijami ieškininės teisenos tvarka (8 priedas).

2001-01-01-2001-05-31 teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo vykdyme buvo 10 notarų vykdomųjų įrašų. Per šį laikotarpį baigta 4 bylos, iš jų:

– 1 – persiųsta į kitą antstolių kontorą;

– 1 – persiųsta į darbovietę;

– 1 – grąžinta išieškotojui su turto neradimo aktu;

– 1 – nutrauskta išieškoptojo prašymu.

1.4 Hipotekos teisėjų nutartys

Jeigu skolininkas per sutartyje nustatytą terminą neįvykdo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo, krditorius gali kreipti į hipoteką įregistravusį hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, nurodydamas pareiškime hipotekos kodą hipotekos registre, negrąžintos skolos dydį, skolininką, įkeisto turto savininką ir jų adresus (buveines). Hipotekos teisėjas per 3 darbo dienas priima nutartį areštuoti įkeistą turtą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei įspėja skolininką ir įkeisto turto savininką, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių (9 priedas). Jeigu skola per 1 mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto turto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas per 3 darbo dienas priima nutartį už skolą įkeistą turtą parduoti iš varžytynių (10 priedas) ir praneša apie tai hipotekos kreditoriams, kurių prievolių įvykdymui užtikrinti yra įkeistas šis turtas, įkeisto turto savininkui ir skolininkui. Hipotekos teisėjo nutartis kartu su kreditoriaus pareiškimu išieškoti skolą per 3 darbo dienas išsiunčiami vykdyti turto buvimo vietos antstolių kontorai prie apylinkės teismo. Jei nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto turto savininkui įteikimo dienos praėjus 2 mėnesiams kreditorius nesikreipė dėl skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas priima nutartį panaikinti įkeisto turto areštą ar išregistruoja nutartį areštuoti įkeistą turtą iš turto arešto aktų registro (11 priedas).

Teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo 2001-01-01 – 2001-05-31 vykdyme buvo 16 hipotekos nutarčių dėl arešto. Per šį laikotarpį baigta 12 bylų, 10 iš jų pilnai, 2 paskelbtas bankrotas.

1.5 Valstybinių mokesčių inspekcijų sprendimai

Pagal valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimus turi būti išieškoti nesumokėti mokesčiai bei delspinigiai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojas.

Sprendime nurodoma: valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas, sprendimo data bei numeris, pareigūno pareigos bei pavrdė, pažeidimo esmė, skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas, asmens arba įmonės kodas, gyvenamoji vieta arba buveinės adresas, išieškotina nepriemokų suma (12 priedas).

Teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo per laikotarpį 2001-01-01 – 2001-05-31 vykdyme buvo 155 valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai, per tą patį laikotarpį 55 bylos baigtos. Iš jų:

– 23 – pilnai įvykdyta;

– 3 – persiųsta kitai antstolių kontorai;

– 13 – persiųsta į darbovietę;

– 4 – grąžinata išieškotojui su asmens neradimo aktu;

– 6 – grąžinta išieškotojui su turto neradimo aktu;

– 1 – nutraukta išieškotojo prašymu;

– 3 – paskelbtas bankrotas;

– 2 – išsiųsta į VSDFV Alytaus sk.

1.6 Muitinės įstaigų sprendimai

Pagal teritorinės muitinės sprendimus turi būti išieškoti nesumokėti mokesčiai bei delspinigiai.

Teritorinės muitinės vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę teritorinių muitinių viršininkai ir jų pavaduotojai.

Sprendime nurodoma: teritorinės muitinės pavadinimas, sprendimo data bei numeris, pareigūno pareigos bei pavrdė, pažeidimo esmė, skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas, asmens arba įmonės kodas, gyvenamoji vieta arba buveinės adresas, išieškotina nepriemokų suma (13 priedas).

Per 2001-01-01 – 2001-05-31 laikotarpį teismo antstolių kontoroje prie Alytaus rajono apylinkės teismo vykdyme buvo 42 teritorinės muitinės sprendimai. Per tą patį laikotarpį buvo baigta 18 bylų, iš jų:

– 7 – pilnai įvykdyta;

– 3 – persiųsta kitai antstolių kontorai;

– 1 – grąžinta išieškotojui su asmens neradimo aktu;

– 5 – grąžinta išieškotojui su turto neradimo aktu;

– 1 – nutraukta išieškotojo prašymu;

– 1 – persiųsta į VSDFV Alytaus sk.

1.7

socialinio draudimo fondo valdybos bei teritorinių skyrių sprendimai

Pagal valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei teritorinių skyrių sprendimus turi būti išieškoti nesumokėti mokesčiai bei delspinigiai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo pavaduotojai, valdybos teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai.

Sprendime nurodoma: valstybinio socialinio fondo valdybos arba teritorinio skyriaus pavadinimas, sprendimo data bei numeris, pareigūno pareigos bei pavrdė, pažeidimo esmė, skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas, asmens arba įmonės kodas, gyvenamoji vieta arba buveinės adresas, išieškotina nepriemokų suma (14 priedas).

2.PATEIKIMO VYKDYMUI TERMINAI

Teismo sprendimai gali būti pateikti vykdyti per trejus metus nuo jų įsiteisėjimo. Terminus, per kuriuos pateikiami vykdyti kitų organų nutarimai, nustato atitinkami įstatymai. Jeigu pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos, tai vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos.

Negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, jeigu jis nebuvo perduotas vykdyti per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos. Jeigu nutarimo vykdymas sustabdytas sutinkamai su ATPK 225 str. (dėl skundo padavimo), senaties termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Sutinkamai su ATPK 306 straipsniu atidėjus nutarimo vykdymą, senaties termino eiga sustabdoma iki termino atidėjimo pabaigos.

Senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas, pateikiant šį dokumentą vykdyti, jeigu ko kita nenustato įstatymas. Jeigu viena ar abi bylos šalys yra asmenys, tai senaties terminas nutraukiamas taip pat tuo atveju, kai skolininkas dalinai įvykdo sprendimą. Po nutraukimo senaties eiga prasideda iš naujo. Laikas, išėjęs iki nutraukimo, į naują terminą neįskaitomas. Tuo atveju, kai grąžinamas vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar dalinai neišieškota, naujas terminas pateikti dokumentui vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos.

Išieškotojams, kurie praleido terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti dėl priežasčių, teismo pripažintų svarbiomis, praleistasis terminas gali būti atstatytas, jeigu ko kita nenustato įstatymas. Pareiškimas dėl praleisto termino atstatymo paduodamas priėmusiam sprendimą teismui arba vykdymo vietos vietos teismui. Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims. Tačiau jų neatvykimas nekliudo išspręsti praleisto termino atstatymo klausimą. Dėl teismo nutarties termino atstatymo klausimu gali būti duodamas atskirasis skundas.

Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti sprendimą vykdymui senaties terminas netaikomas.

3.VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ VYKDYMAS

Teismų ir kitų institucijų nutarimus vykdo teismo antstoliai, esantys prie apylinkės teismų. Teisingumo ministras gali šalių prašymu arba savo iniciatyva bet kurį sprendimą pavesti vykdyti teismo antstolių kontorai, esančiai prie kito apylinkės teismo. Teismo anstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymo saugomus interesus. Teismo antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. Jeigu vykdančiam sprendimą teismo antstoliui kas nors kliudo vykdyti teismų ir kitų institucijų sprendimus, jis surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir kliūtims pašalinti kviečia policiją, kurios dalyvavimas būtinas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas pateikiamas apylinkės teismui išnagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

Atlikdamas vykdymo veiksmus, teismo anstolis neturi teisės išeiti už savo įgalinimų ribų ir bet kokia forma kėsintis į piliečių asmens laisvę bei orumą. Sprendimą vykdo teismo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko turtas arba skolininkas nuolatos gyvena ar dirba, o jeigu skolininkas yra įmonė, įstaiga ar organizacija – jos buveinės ar turto buvimo vietos teismo antstolis. Reikiamais atvejais teismo antstolis, sutikus vyresniajam teismo antstoliui, toliau atlieka vykdymo veiksmus gretimo apylinkės teismo veiklos teritorijoje, tačiau apie tai praneša vykdymo vietos teismo vyresniajam antstoliui. Jeigu skolininkas išvyko į kitos apylinkės teismo veiklos teritoriją ir jo adresas teismo antstoliui žinomas, teismo antstolis nusiunčia vykdomąjį dokumentą skolininko naujos gyvenamosios vietos teismo antstolių kontorai ir apie tai praneša išieškotojui (15 priedas).

Teisingumo ministro patvarkymu teismo antstolis atlieka vykdymo veiksmus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismo anstolis vykdymo veiksmus atlieka darbo dienomis ne anksčiau kaip 8 valandą ir ne vėliau kaip 22 valandą. Vykdyti sprendimus nakties metu ar ne darbo dienomis leidžiama tiktai neatidėliojamais atvejais ir tik gavus vyresniojo teismo antstolio leidimą.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 4539 žodžiai iš 9013 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.