Reklamos rinkos dalyviai ir jų vaidmuo reklamos versle
5 (100%) 1 vote

Reklamos rinkos dalyviai ir jų vaidmuo reklamos versle

TURINYS

ĮVADAS 3

1. LIETUVOS REKLAMOS RINKA 5

2. REKLAMOS RINKOS DALYVIAI 6

2.1. Reklamos užsakovai (davėjai) 6

2.2. Reklamos vykdytojai 10

2.3. Reklamos vartotojas 13

3. EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ IR REKLAMINĖS TRANSLIACIJOS TRUKMĖS PRIKLAUSOMYBĖS TYRIMAS 15

3.1. Nedarbo ir rezultatinio požymio priklausomybė 15

3.2. Eksporto ir rezultatinio požymio priklausomybė 17

3.3. Importo ir rezultatinio požymio priklausomybė 19

3.4. Ekstrapoliacija 21

IŠVADOS 23

REZIUMĖ 24

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 25

1 PRIEDAS 27

2 PRIEDAS 28

ĮVADAS

Šiandieninėje visuomenėje reklama užima gana svarbia vietą. Turbūt sunkiai įsivaizduotume televizijos, radijo laidas be reklaminių intarpų, spaudą be reklaminių pranešimų. Reklaminias žinutes net gi sutinkame ant transporto arba gatvėse įvairiuose stenduose. Tai jau yra tapę mūsų kasdienės rutinos neatskiriama dalimi. Norime to, ar ne, reklama paveikia kiekvieno iš mūsų elgesį ar vartojimo įpročius. Todėl labai svarbu susipažinti su reklamos rinka, jos dalyviais, reklamos skleidimo priemonėmis ir jos poveikiu vartotojui.

Reklamą galime traktuoti kaip verslo šaką. Atsižvelgdami į reklamos rinkos pokyčius galime numanyti, kokia yra ekonominė šalies būklė. Sumažėjus reklamos apimtims ir išlaidoms jai, galime teigti , jog ekonomika taip pat smunka. Iš kitos pusės, gerėjant ekonomikos rodikliams, gerėja ir reklamos rinkos rodikliai.

Kaip žinia reklama yra labai sena. Ji egzistavo jau Egipte dar prieš mūsų era. Tačiau bėgant laikui pasikeitė reklamos pobūdis ir reikšmingumo lygis, kuris šiandien yra labai svarbu. Šiais laikais reklama ne tik informuoja, bet ir daro kryptinga poveikį žmonėms siekant tam tikrų tikslų. Tačiau reklamos poveikis ir tikslai nebūtų pasiekti be reklamos rinkos dalyvių veiksmų įtakos. Kadangi reklamos rinka vis labaiu plečiasi jų konkretus vaidmuo tampa vis svarbesnis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę reklamos rinka, kaip ir visa ekonomika, auga ir stiprėja. Reklama Lietuvoje palyginus su visu pasauliu yra gana nauja veiklos sritis, todėl reklamos rinkos tyrimas yra įdomus, svarbus ir naudingas darbas.

Šio darbo tikslas yra supažindinti, kokie yra reklamos rinkos dalyviai ir kokias funkcijas jie atlieka. Taip pat susipažinti su kiekvieno dalyvio svarba reklamos rinkoje, nesigilinant į dalyvio veiklos atlikimo metodiką. Taip pat šiame darbe didelis dėmesys skiriamas Lietuvos reklamos rinkai, jos dalyviams. Siekiama pateikti rinkos rodiklių pokyčius, pagrindinius reklamos rinkos dalyvius ir jų vaidmenį Lietuvos reklamos rinkoje. Skaitytojas bus supažindinamas su naujausiais Lietuvos reklamos rinkos ir jos dalyvių duomenimis.

Gilinantis į reklamos rinkos ir jos priklausomybę nuo ekonominių veiksnių, šiame darbe pateikiamas tyrimas. Tyrimo tikslas išsiaiškinti ar iš tiesų egzistuoja ryšys tarp reklamos ir kitų ekonominių veiksnių. Jei ryšys egzistuoja, koks jo stiprumas ir koks konkrečių, autorės atrinktų, ekonominių veiksnių poveikis reklamos rinkai. Tyrimui naudojami statistiniai reklamos ir ekonominės rinkos tyrimo rodikliai, kurie apdorojami ir lyginami programos “Statgraphics” pagalba koreliacijos – regresijos tyrimo metodu.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti Lietuvos reklamos rinką;

2. Susipažinti, kokie yra yra reklamos verslo dalyviai:

a) Reklamos davėjai;

b) Reklamos vykdytojai;

c) Reklamos vartotojai.

1. Patvirtinti arba paneigti hipotezę: “egzistuoja gana stiprus ryšys tarp reklamos rinkos ir ekonominių rodiklių”. Tuo tikslu atliekama analizė.

Rašant šį darbą autorius susidūrė su literatūros lietuviu kalba problema. Jos nėra daug, o dar sunkiau buvo rasti literatūros konkrečiai tinkančios darbo temai. Kadangi temai nagrinėti reikalingi nauji duomenys ir rodikliai, nemažai reikalingos informacijos galima rasti internete, taip pat autorė naudojosi literatūra anglų kalba. Tačiau daugiausia vertingos informacijos teorinei darbo daliai buvo galima rasti (autorės manymu, šiuo metu išsamiausioje knygoje apie reklamą) darbo vadovo išleistoje knygoje apie reklamą.

Šis darbas naudingas tuo, kad skaitytojas gali susipažinti su ne taip gerai žinoma reklamos rinkos dalimi, t.y. jos dalyviais, panagrinėti naujausius Lietuvos reklamos rinkos tyrimų rodiklius. Įsitikinti, kad ir menkiausi, atrodytų visiškai nesusiję ekonomikos pokyčiai gali turėti svarbią įtaką reklamos rinkos augimui arba smukimui. Tai išryškėja atlikus tyrimą, kuris pateiktas šiame darbe.

1. LIETUVOS REKLAMOS RINKA

Reklamos rinka yra labai jautri ekonomikos pokyčiams, todėl gerai atspindi realią šalies ekonomikos būklę ir jos plėtros tendencijas. Augant ekonomikai reklamos apimtys didėja, nes tikimasi vartojimo augimo, o pradėjusios mažėti reklamos išlaidos gali būti vienu iš pirmųjų ženklų, kad ekonomika žada pesimistinius lūkesčius. Reklama verslo šaka tapo tada, kai atsirado galimybė iš jos paslaugų pragyventi tam tikram sluoksniui šia veikla užsiimančių žmonių. Dabar reklamos versle dirba daug ir įvairių specialistų, o reklamos rinkos dalyvius galima suskirstyti i tris grupes: 1) reklamos užsakovai (davėjai), 2) reklamos vykdytojai (reklamos agentūros, tyrimo organizcijos, atlikėjai ir skleidėjai), 3) reklamos vartotojai.

Didžiausiai Europos tyrimų kompanijų grupei
TNS priklausanti Lietuvos rinkos ir visuomenės tyrimų bendrovė „TNS Gallup“ paskelbė, kad praėjusiais metais šalies žiniasklaidos reklamos rinka padidėjo net 27,9 procentais (įvertinta ir interneto bei kino teatrų reklamos rinka). Iš viso 2004 metais Lietuvoje reklamai skirta 334,8 mln. litų, įskaičiuojant žiniasklaidos kanalų apimties ir kitas nuolaidas. Yač sparčiam žiniasklaidos reklamos rinkos augimui didelės įtakos turėjo tas faktas, kad 2004 metais buvo itin daug politinės reklamos, padidėjo ne tik reklamos apimtis, bet ir jos kainos.Didžiausią dalį pajamų pagal žiniasklaidos kanalus sudarė reklama televizijoje – 43,6 proc. ir laikraščiuose – 29,9 procento. Palyginti pastarųjų dviejų metų rezultatus, reklamai televizijoje skirtos lėšos per praėjusius metus išaugo 33,9 proc., laikraščiuose – 25 proc., žurnaluose – 15,2 proc., radijuje – 31,6 procento. Lauko reklamos rinka (įvertinus ir lauko video reklamos apimtį) 2004 metais padidėjo 23,5 procento. Interneto reklamos rinkos augimas buvo 24,3 proc. (neįskaitant katalogų internetinės reklamos), o kino teatrų reklamos rinka padvigubėjo. Kokia pajamų dalis pagal žiniasklaidos kanalus buvo 2004 metais pateikta 1 pav.

1 pav. Pajamų dalis pagal žiniasklaidos kanalus

„TNS Gallup“ duomenimis, vienam gyventojui skiriamas reklamos žiniasklaidoje pinigų kiekis praėjusiais metais Lietuvoje išaugo nuo 21,9 eurų iki 28,14 eurų. Remiantis ekspertų prognozėmis, 2005 metais Lietuvos reklamos rinka augs 11 proc., televizijos reklamos rinka – 13 proc., radijo – 8 proc., spaudos – 6 proc., lauko reklamos rinka – 8 proc., kino reklamos rinka – 4 procentais. Žiniasklaidos ekspertai prognozuoja, kad sparčiausiai augs interneto reklamos rinka – net 35 procentais.

Realios žiniasklaidos kanalų (televizija, laikraščiai, radijas ir kt.) pajamos 2003 ir 2004 metais pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė .Realios žiniasklaidos kanalų reklamos pajamos, skaičiuojamos atmetus vidutinės apimties ir agentūrines nuolaidas milijonais litų.

KANALAS 2003 mln. Lt 2004mln. Lt Pokytis 2004/2003m., %

TV 109 146 33,9

Laikraščiai 80 100 25,0

Žurnalai 33 38 15,2

Radijas 19 25 31,6

Lauko reklama 17 21 23,5

Internetas 3,7 4,6 24,3

Kinas 0,1 0,2 100,0

Iš viso 261,8 334,8 27,9

2. REKLAMOS RINKOS DALYVIAI

2.1. Reklamos užsakovai (davėjai)

Reklama prasideda nuo reklamos užsakovo – individo ar organizacijos, kurie paprastai inicijuoja reklamos procesą. Pagrindinis reklamos užsakovo tikslas – organizuoti reklamos programos arba plano paruošimą. Pagal tą programą vykdoma reklaminė kampanija, kurios finansavimą užtikrina reklamos užsakovas.[2, p. 46]

Visi reklamos užsakovai skirstomi į keturias grupes:

1) prekių ir paslaugų gamintojai,

2) didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės,

3) individualūs asmenys,

4) valstybinės įstaigos ir visuomeninės institucijos. [2, p. 47; 16, p. 13]

Prekių ir paslaugų gamintojai gali savo reklamą skirti galutiniam vartotojui, kitiems ūkio subjektams(mažmenininkams, didmenininkams, pramonės įmonėms, žemės ūkiui) ir specialistams. Galutiniam vartotojui skirtoje reklamoje dominuoja palyginti nebrangios prekės ir paslaugos, bet labai plataus asortimento, o jų pasirinkimas rinkoje didžiulis. Prekių ir paslaugų gamintojų reklamos uždaviniai ekonominėje, socialinėje ir politinėje sferose yra labai įvairūs. Bet jų tikslas yra vienas – paveikti sau palankia linkme verbuojamąją auditoriją ar net visą šalies visuomenę bei įtakingus asmenis.

Tas pačias prekes gamintojai reklamuoja ir tarpininkams – mažmeniniams ir didmeniniams prekybininkams. Jiems skirtoje reklamoje yra daugiau informacijos nei galutiams vartotojams skirtoje reklamoje. Ji yra išsamesnė, pateikiama daugiau profesionalių gamybos bei vartojimo žinių.

Dar viena prekių ir paslaugų gamintojų reklamos rūšis yra reklama specialistams. Skleisdamas tokią reklamą, reklamos užsakovas turi dvejopą tikslą: 1)skatina įmones reklamuojamą prekę naudoti savo vidinėms reikmėms tenkinti; 2) skatina specialistus tas prekes rekomenduoti arba tiesiog “priversti” jas vartoti savo klientus. Reklama specialistams turi būti kryptinga, labai informatyvi, išsami ir dalykiška.

Antra reklamos užsakovų grupė yra didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės. Didmeninė prekyba savo interesus išreiškia per mažmeninęs prekybą. Jos vaidmuo reklamos versle nėra labai didelis. Tuo tarpu mažmeninės prekybos įmonės labai aktyviai reklamuojasi savarankiškai arba kooperuodamosi su gamintojais ar su didmenininkais.

Dauguma didmeninių prekybos įmonių turi savo mažmeninį prekybos tinklą. Todėl jos yra suinteresuotos kuo geriau išstudijuoti rinką, numatyti galimus pakitimus, kad galėtų sudarinėti prekių pirkimo kontraktus ir tvirtai jaustis rinkoje. Didmeninės prekybos atstovai savo prekes dažniausiai reklamuoja internetu, elektroniniu paštu, telefonu, parodose, konferencijose, mugėse. Paminėtina ir tai kad didmeninės prekybos atstovai tam tikras prekes reklamuoja ir specialistams bei naudoja socialinę reklamą, kas gerina įmonės įvaizdį ir, žinoma, didina pelną.

Mažmeninės prekybos reklama yra geriausiai žinoma galutiniam vartotojui. Dažniausiai ji būna vietinio pobūdžio. Plačiai naudojama vietinė
spauda, radijas, televizija, taip pat specializuoti reklamos leidiniai bei lauko reklama.

Trečioji reklamos užsakovų grupė yra individualūs reklamos užsakovai. Tai pavieniai asmenys, kurie nori parduoti savo prekes, arba siūlo savo paslaugas. Tokio pobūdžio reklama užima labai nedidelę vietą bendrame reklamos kiekyje.

Dar vieną reklamos davėjų grupę sudaro įstaigos, vyriausybei atstovaujančios grandys, visuomeninės bei politinės organizacijos. Nuo kitu reklamos davėjų grupių ši skiriasi tuo, kad jos pagrindinis tikslas ne parduoti prekę, bet propaguoti visuomenei svarbias idėjas, atkreipti gyventojų dėmesį į ekologines problemas, gamtosaugą, aprūpinti visuomenę svarbia informacija, nukreipti visuomenės nuomonę visuomeniškai pageidautina kryptimi. Visuomeninių institucijų reklamoje išskirtinę vietą užima politinė reklama, kuri ypač išaugo 2004metais. Tai yra viena pagrindinių priežasčių kodėl Lietuvos reklamos žiniasklaidoje, internete ir kine rinka 2004 metais padidėjo 27,9 proc.

Reklamos užsakovai atsižvelgdami į reklamai keliamus tikslus pasirenka atitinkamas reklamos priemones, t.y įvairias masinės informacijos priemones, kurios pateiktos 2 lentelėje.2 Lentelė. Reklamavimosi priemonės

Masinės informacijos priemonės Kas naudojasi

Dienraščiai Vidutinio dydžio ir didelės įmonės

Savaitraščiai Vietinės įmonės

Komercinė televizija Vietiniai gamintojai ir mažmenininkai; nacionaliniai dideli gamintojai ir mažmenininkai

Kabelinė televizija Vietiniai ir nacionaliniai gamintojai ir mažmenininkai.

Tiesioginis paštas Nauji produktai, finansinės paslaugos, pardavimai iš katalogų

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1670 žodžiai iš 5552 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.