Reklamos teisinis reguliavimas lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Reklamos teisinis reguliavimas lietuvoje

1121

Turinys

Įžanga 2

1.Reklamos įstatymo paskirtis 3

2.Reklamos reguliavimo formos 3

3.Reklamos reguliavimas Lietuvoje 5

3.1. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas 6

3.1.1.Bendrosios nuostatos 6

3.1.2.Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai .6

3.1.3.Reikalavimai reklamai, skleidžiamai atskiromis reklamos perteikimo

priemonėmis 8

3.1.4.Reikalavimai atskirų prekių ir paslaugų reklamai 9

3.1.5.Reklamos kontrolė 9

3.1.6.Atsakomybės už įstatymo pažeidimus taikymo tvarka 10

3.2. Lietuvos Respublikos tabako ir alkoholio kontrolės įstatymai 11

Išvados 12

Literatūros sąrašas 13

Įžanga

Mūsų pasirinkta tema yra „Teisinis reklamos reguliavimas Lietuvoje“. Mes pasirinkome šią temą, nes mums, reklamos vadybos studentams, ši tema yra itin aktuali. Rinkos sąlygomis sunkiausia yra ne pagaminti prekę, o ją realizuoti. Kai prekių gamyba didėja ar gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau pirkėjų ir paveikti juos taip, kad jie taptų nuolatiniais įmonės produkcijos vartotojais, t.y. reklama tampa viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių. Tad labai svarbu, kad šitas procesas būtų teisiškai sureguliuotas. Labai svarbu, kad reklama būtų padori, teisinga ir neklaidinanti. Konkurencija turi būti sąžininga.

Viena iš svarbiausių reklamos (lot. reclamare – šūkauti, rėkauti) funkcijų visuomenėje yra teisingos informacijos pateikimas vartotojams. Pasitikėti reklama svarbu visiems rinkos dalyviams: gamintojams, vartotojams, reklamos kūrėjams ir skleidėjams. Asmuo, pasitikintis reklama, pirks daugiau prekių ar paslaugų, gamintojai gaus daugiau pelno, o reklamos kūrėjai ir specialistai – honorarą už paveikią reklamą.

Teigiamo reklamos vaidmens siekis verčia visuomenę ieškoti būdų, kaip reglamentuoti reklaminę veiklą, kad jos skleidžiama informacija būtų teisinga, sąžininga, neklaidintų – nepažeistų vartotojų teisių.

Išradžių mes nagrinėsime kaip yra reguliuojama reklama Lietuvoje, kokios yra reklamos reguliavimo formos. Apžvelgsime LR reklamos įstatymus, išsiaiškinsime kokia jų paskirtis.1. Reklamos įstatymo paskirtis

Reklamos įstatymo paskirtis yra reglamentuoti santykius, susijusius su reklamos naudojimu. Įstatymas patvirtina bendrąsias reklamos naudojimo normas, kartu numatydamas išlygą, kad kiti įstatymai, reglamentuojantys atskiras ūkines veiklos sritis, gali nustatyti papildomus reklamos naudojimo reikalavimus. Svarbu nepamiršti, kad kai kurioms veiklos sritim, ypač tokioms kaip prekyba vaistais ar maisto produktais, taip pat ir prekyba alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais, reglamentuojantys šias veiklos sritis, gali nustatyti specialius reklamos naudojimo reikalavimus.

Įstatymas nereglamentuoja politinės ir socialinės reklamos bei skelbimų nesusijusių su komercine- ūkine, finansine ar profesine veikla.

Įstatymas reklamos sąvoką apibrėžia kaip „informacija, skatinanti įsigyti.“, o tai gali kelti tam tikrų interpretavimo problemų. Ar grafinis vaizdas yra informacija? Ar reikia nustatyti (įrodyti) skatinimo faktą, ar pakanka skatinimo tikslo ar tikimybės? Ar neigiamas atsiliepimas apie konkurento prekę ar paslaugą „skatina įsigyti“? Į šiuos ir kitus reklamos sąvokos interpretavimo klausimus gali atsakyti tik teisminė praktika.

2. Reklamos reguliavimo formos

Reklamos reguliavimo formos pasirinkimas turi didelę įtaką verslininkų ir visuomenės narių interesų užtikrinimui. Jų privaloma laikytis. Reklamuotojai neturi visiškos laisvės reklamuoti visas įmanomas prekes ar paslaugas visais būdais. Idealios laisvos rinkos sąlygomis vartotojas turi galimybę išsirinkti tokią prekę, kuri atitiktų jo lūkesčius. Jeigu vartotojas pasirinks prekę, kurios reklama ir pastūmėjo jį nusipirkti tą prekę, o pastaroji neatitiks jo lūkesčių, kitą kartą jis pasirinks konkurentų siūlomą produkciją.Tačiau dažniausiai taip nenutinka dėl kelių priežasčių:

Potencialūs pirkėjai ne visad pastebi netikslumus ir kai kuriuos reklamos nutylėjimus, kurių įtaka yra labai svarbi, priimant sprendimą ar įsigyti siūlomą prekę ar ne.

Potencialūs vartotojai ne kiekvieną reklamą suvokia fiziškai, t.y. ne visada suvokia, kad ją žiūri.

Yra tokių prekių grupių, kurias vartotojai turi įsigyti be reklamos poveikio (pvz.: vaistai)

Yra tokių prekių, kurias reikia riboti, dėl jų žalingo poveikio žmogaus organizmui (narkotikai, tabako gaminiai, alkoholis). Jų reklama turi būti draudžiama, apribota ar bent neskatinanti jų naudojimo.

Dėl visų šių priežasčių ir yra reikalingas reklamos reguliavimas, kuris užtikrintų reklamos teisingumą, apgintų vartotojų, reklamos davėjų, kūrėjų, gamintojų ir skleidėjų teises bei interesus. Šiam tikslui būtina:

Tobulinti reklamos skleidimo standartus;

Diegti standartus visuomenėje ir pripratinti prie jų verslininkus;

Konsultuoti reklamuotojus prieš pradedant prekės ar paslaugos reklamos kampaniją;

Kontroliuoti reklamą, ar ji atitinka
standartus;

Nagrinėti vartotojų, konkurentų ir kitų suinteresuotų šalių skundus;

Bausti už standartų pažeidimus.

Šios užduotys gali būti įvykdytos pritaikius daugybę socialinės kontrolės formų. Šalies vadovybės uždavinys yra užtikrinti vienodas konkurentų ir vartotojų. Bet ne visuose valstybėse yra atsižvelgiama į visų suinteresuotų pusių (reklamos užsakovų, jos vykdytojų, skleidėjų bei vartotojų) interesus ir pageidavimus. Priklausomai nuo to kieno interesus valstybė suinteresuota ginti, pasiskirsto atsakomybę už reklamos teisingumą. Pagal tai reklamos reguliavimas galėtų būti:

Vienvaldis valstybės reguliavimas

Savireguliacijos sistemų kūrimas ir įgaliojimų pasidalijimas.

Savireguliacijos varžymas.

Savireguliacijos perkrovimas.

Taigi yra suformuluotos trys pagrindinės reklamos reguliavimo sistemos:

1. Liberali sistema. Konkurentai vienas kitą kontroliuoja, siekdami išsaugoti geresnę reputaciją ir nepažeisti visuomenės moralinių principų bei kitų visuotinai pripažintų standartų. Sistema paremta individualios savidrausmės principu, artima teoriniam reklamos savireguliacijos modeliui. Vartotojas, priimdamas sprendimą reklamuojamąją prekę ar paslaugą visiškai pasitiki reklama.

2. Įstatyminio- normatyvinio reguliavimo sistema. Reklamą riboja valstybės priimti įstatymai ir valdžios nutarimai. Galioja bausmės principas, jei reklamuotojas veikia ne pagal įstatymą. Bet ne visuomet būna aišku, kaip reikia veikti. Reklamos rinkos dalyviais nepasitikima, tačiau pasitikima biurokratais, kurie įstatymus „žino geriau“.

3. Savivaldos sistema. Verslininkai savanoriškai imasi atsakomybės už savo veiklą, patys sustabdo pasitaikančius piktnaudžiavimus, organizuoja savo asociacines struktūras. Šis sistema atsižvelgia į visuomenės interesus ir padeda gintis nuo per didelės valdžios kontrolės.1

Demokratinėse šalyse dažniausiai veikia pirmo ir trečio modelio kombinacija, kurioje vyrauja principas, kuris skatina dalį atsakomybės už tam tikrus visuomenės interesus perduoti visuomeninėms organizacijoms. To pasėkoje sumažėja išlaidos.

Reklamos verslo dalyviai savanoriškai įsipareigoja laikytis normų, jų nevengti ir neignoruoti. Prisiimdami veiksmus reklamos verslo dalyviai skatina reklamos verslo reguliavimo forma būti efektyvia ypač tada, kai vyriausybė atsižvelgia į savireguliacijos siūlymus bei pati organizuoja šių dviejų sistemų sklandų veikimą kartu.

Lietuvoje siekiama derinti nevyriausybinių ir vyriausybinių organizacijų veiklą, kad butu pasiekta efektyvi reklamos kontrolė. Reklamos įstatymais yra reguliuojama tik komercinė reklama.

3. Reklamos reguliavimas Lietuvoje

Lietuvos respublikos reklamos įstatymas buvo priimtas 2000 m. liepos 18 d. Į Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą buvo įtraukti ir reklamos reguliavimo klausimai. Šio įstatymo pagrindinis tikslas- saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę.

Daug pasakyta alkoholio ir tabako reklamą reglamentuojančiuose įstatymuose: LR Alkoholio kontrolės įstatyme (1995) ir Tabako kontrolės įstatyme (1995) bei vėliau priimtuose įstatymų papildymuose, kuriuose yra detaliai aptartos ir išdėstytos alkoholio ir tabako reklamos plėtojimo ribos. Apie reklamos reguliavimą kalbama ir LR visuomenės informavimo įstatyme, LR Vartotojų teisių ginimo įstatyme (1994), LR Farmacinės veiklos įstatyme (1991) bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (2000).2

LR visuomenės informavimo įstatyme, LR Vartotojų teisių ginimo įstatyme, LR Farmacinės veiklos įstatyme bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra daug kalbama apie reklamos reguliavimą.

3.1. Lietuvos respublikos reklamos įstatymas

Pagrindinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis reklaminę veiklą- LR reklamos įstatymas.

Jis sudarytas iš 7 skirsnių:

1. Bendrosios nuostatos;

2. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai;

3. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai atskiromis reklamos perteikimo priemonėmis;

4. Reikalavimai atskirų prekių ir paslaugų reklamai;

5. Reklamos kontrolė;

6. Atsakomybės už reklamos pažeidimus taikymo tvarkos;

7. Baigiamosios nuostatos.

3.1.1. Bendrosios nuostatos

Šio įstatymo tikslas- gerinti vartotojų informavimą apie prekes ir paslaugas, ginti vartotojų interesus, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę bei sudaryti sąlygas reklaminei veiklai plėtoti. Taip pat šis įstatymas nustato reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolės Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus.

3.1.2. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai

Reklama turi būti:

1) padori ir teisinga;

2) aiškiai atpažįstama.3

Reikalavimai reklamai:

1. Rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai.

2. Reklama draudžiama, jeigu joje:

1) pažeidžiami visuomenės moralės principai;

2) žeminama žmogaus garbė ir orumas;

3) kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta bei diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama;

4) skatinama prievarta, agresija, keliama panika;

5) skatinamas elgesys, keliantis grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;

6) piktnaudžiaujama prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1344 žodžiai iš 2666 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.