Sisifo darbas per literatūros pamoką
5 (100%) 1 vote

Sisifo darbas per literatūros pamoką

Daug kas þemëje amþinai kartojasi- liûtys, meilë, juokas, o ypaè- klaidos, kurios gali þmogø praþudyti, kaip ir atsitiko Sisifui.

Gyveno Sisifas laimingai ir turtingai savo prabangiuose rûmuose puotas keldamas. Pasiþymëjo jis klastingumu, gudrumu ir apsukrumu. Ðiomis savo savybëmis jis sugebëjo net niûrøjá Hado karalystës dievà Tanatà apgauti. Taèiau uþ savo klastas ir apgaules jis buvo þiauriai nubaustas. Juk uþmigti laimingam- irgi talentasð Sisifas galbût buvo per daug laimingas gyvendamas ir neregimais siûlais tarsi prisiriðo prie já supanèios aplinkos, þmoniø.

Atëjo iðsiskyrimo valanda, siûlai ásátempë, taèiau Sisifas lengvai nepaleido. Kai jau turëtø atsiskirti nuo savo kûno, nuo gyvenimo, pasitelkdamas savo gudrybes jis sugeba iðlikti. Taèiau Sisifas tëra tik þmogus, dievø kûrinys ir norint já sunaikinti nereikia visos visatos.

Kuome Sisifas patenka á pomirtiná gyvenimà, jis yra pasmerktas ritinti á aukðtà, statø kalnà didþiulá akmená. Mes,eidami gyvenimo keliu, kartu stumiame akmená. Pasiekæ kelio galà sustojame ir neatsigræþæ atgalios paliekame visus sunkumus, uþmiegame amþinuoju miegu: Sisifui teko kita dalia. Jis turi amþinai ritinti akmená. kai jau mato kalno virðûnæ, kelio pabaigà ir trûksta tik keliø stumtelëjimø, akmuo su tenksmu rieda þemyn. Taip ir ridena jis tà sunkià naðtà.

Šiuo metu Jūs matote 61% šio straipsnio.
Matomi 223 žodžiai iš 366 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.