Lr teises aktu rengimo istatymas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Lr teises aktu rengimo istatymas dokumentas

1121

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ pakeitimo ĮSTATYMAS

Rūšis: Įstatymas Numeris: IX-1270 Data: 2002 12 10 Kalba: Lietuvių

Publikavimas: Valstybės žinios, 2002 12 27, Nr. 124-5626 Statusas: Įsigalioja nuo 2003 01 01

2002 12 10 Priėmė – Lietuvos Respublikos Seimas

Susiję dokumentai

Word 97 dokumentasEurovoc 4.2 terminai: įstatymo galiojimas, įstatymo paskelbimas, įstatymų leidyba, įstatymų taikymas, teisėkūra, teisės aktų leidimas

Nauja paieška

________________________________________LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2002 m. gruodžio10 d. Nr. IX-1270

Vilnius

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604, Nr. 125-2894; 1999, Nr. 48-1524,

Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831)1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ ir jį išdėstyti taip:„LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR

ĮSIGALIOJIMO TVARKOS

Į S T A T Y M A S

PIRMASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimų ir nutarimų, kitų valstybės valdžios bei valdymo institucijų priimamų teisės aktų oficialaus skelbimo ir jų įsigaliojimo tvarką.

2. Šiame Įstatyme nustatoma oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ struktūra, „Valstybės žinių“ skyriuose skelbiamų teisės aktų rūšys bei pasirašytų įstatymų ir kitų teisės aktų pateikimo „Valstybės žinių“ redakcijai tvarka.2 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų oficialus paskelbimas ir jų oficialus tekstas

1. Oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas leidinyje„Valstybės žinios“. Paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena yra jų išleidimo diena. Ji nurodoma kiekvieno leidinio pirmajame puslapyje.

2.Oficialus įstatymo ar kito teisės akto tekstas yra tas, kurį prieš paskelbimą pasirašo pareigūnas, turintis šią teisę pagal įstatymus.3 straipsnis. „Valstybės žiniose“ skelbiami teisės aktai

1. Pagal šį Įstatymą „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami:

1) Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) Respublikos Prezidento dekretai;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

5) Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje numatytus prašymus ar teikimus;

6) įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis, jeigu šių aktų ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė nepriklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai;

7) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai dėl galutinių referendumo, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų, pakartotinių rinkimų rezultatų, sprendimai dėl Seimo nario įgaliojimų pripažinimo ir jų pripažinimo nutrūkusiais bei kiti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai.

2. „Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

3. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų bei kolegialių institucijų individualūs teisės aktai šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra gali būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

4. Šiame straipsnyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus „Valstybės žiniose“ oficialiai skelbia juos pasirašę pareigūnai.4 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų išsiuntimas institucijoms bei asmenims

1.Lietuvos Respublikos įstatymai,Seimo priimti kiti teisės aktai, Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai bei Konstitucinio Teismo sprendimai, nors paskelbti „Valstybės žiniose“, turi būti išsiunčiami juose minimoms valstybės institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

2.Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, „Valstybės žiniose“ neskelbiami. Šie teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie aktai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.5 straipsnis. Įstatymų įsigaliojimas

1.Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos
pasirašo ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Respublikos Prezidentas, jeigu pačiuose įstatymuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

2.Jeigu Konstitucijos 71 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Seimo Pirmininkas.6 straipsnis. Referendumu priimto įstatymo ar kito teisės akto skelbimas ir įsigaliojimas

1. Referendumu priimtas įstatymas ar kitas teisės aktas skelbiamas Referendumo įstatymo 78 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Referendumu priimtas įstatymas, išskyrus Konstitucijos pataisas, ar kitas teisės aktas įsigalioja jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną, jeigu pačiame įstatyme ar kitame teisės akte nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

3. Referendumu priimtas įstatymas dėl Konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po mėnesio nuo jo priėmimo referendumu dienos.7 straipsnis. Kitų Seimo priimtų teisės aktų įsigaliojimas

1. Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose aktuose nenustatyta kita įsigaliojimo tvarka.

2. Seimo nutarimas, kuriuo įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, įsigalioja po to, kai jį pasirašo Seimo Pirmininkas ir jis oficialiai paskelbiamas visuomenės informavimo priemonėse.8 straipsnis. Respublikos Prezidento dekretų įsigaliojimas

1.Respublikos Prezidento dekretai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose dekretuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

2.Respublikos Prezidento dekretas dėl karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse.9 straipsnis. Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko potvarkių įsigaliojimas

1.Vyriausybės nutarimai įsigalioja kitą dieną po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

2.Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Ministro Pirmininko potvarkiai, paskelbti „Valstybės žiniose“, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. 10 straipsnis. Konstitucinio Teismo sprendimų ir nutarimų įsigaliojimas

1.Konstitucinio Teismo sprendimas priimti nagrinėti Respublikos Prezidento teikimą ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, arba sprendimas priimti nagrinėti Seimo nutarimą, kuriame prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, įsigalioja kitą dieną po Konstitucinio Teismo sprendimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1073 žodžiai iš 2058 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.