Paprastosios palūkanos

Paprastosios palūkanos Pinigai „Jis yra vertas savo druskos“ yra posakis, kuris kilęs iš laikų, kai darbininkams būdavo mokama druskos gabalais. Pinigai yra bet kas, kuo priimta atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Vampumai, sraigių kiautai, karoliukai, akmeninės plokštelės ir kiti objektai tarnavo kaip pinigai. Vystantis ekonomikai, pinigų sistema turi keistis taip, … Daugiau…

Kaina ir iškvietimo trukmė važiuojant taksi klaipėdos

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS LIETUVIŲ KALBOS KATEDRA SIMONAS GRAUSLYS KAINA IR IŠKVIETIMO TRUKMĖ VAŽIUOJANT KLAIPĖDOS TAKSI TYRIMAS VADOVĖ Lektorė R. ŽilinskienėKLAIPĖDA, 2003 PratarmėŠiuo metu aš studijuoju dieniniame skyriuje, o vakarais dirbu. Darbas prasideda 17:00, o baigiasi tarp 24:00 ir 06:00. Darbovietė yra Šilutės plente, kur autobusai ir maršrutiniai mikro autobusai kursuoja nuo … Daugiau…

Apskaitos principai

Bendrieji apskaitos principai Siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji asmenys, susipažindami su finansinės atskaitomybės duomenimis, būtų tikri, kad šiuos duomenis supranta taip, kaip juos traktavo atskaitomybės rengėjai, TAS, ES direktyvose, analogiškuose nacionaliniuose verslo apskaitos standartuose bei LR finansinės atskaitomybės įstatyme formuluojami BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos … Daugiau…

Atsargų apskaita

TURINYSĮVADAS 3 1. ATSARGŲ SAMPRATA, KLASIFIKAVIMAS BEI REIKŠMĖ ĮMONĖS VEIKLOJE 5 1.1. Atsargų samprata ir reikšmė 5 1.2. Atsargų klasifikavimas 6 2. ATSARGŲ ĮSIGIJIMO IR NURAŠYMO OPERACIJŲ DOKUMENTAVIMAS, JŲ ĮVERTINIMO IR APSKAITOS METODAI 8 2.1. Atsargų įsigijimo ir nurašymo operacijų dokumentavimas 8 2.2. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 9 2.3. … Daugiau…

Iį minkštutis verslo planas

TURINYSSANTRAUKA 2 TURINYS 3 ĮVADAS 4 1.PARDUOTUVĖS „ MINKŠTUTIS“ VERSLO APRAŠYMAS 5 1.1.ĮMONĖS REKVIZITAI 5 1.2.VERSLO IDĖJA 5 1.3. VERSLO SĄLYGŲ APRAŠYMAS 5 1.4.ĮMONĖS ISTORIJA 5 1.5.ĮMONĖS IR VERSLO PRIVALUMAI 6 2.RINKODARA 6 2.1. TIKSLINĖS RINKOS ANALIZĖ 6 2.2. KONKURENTŲ ANALIZĖ 7 2.3. RINKODAROS STRATEGIJA 8 3. VEILOS SKYRIUS 9 … Daugiau…

Apskaita

Turinys Įvadas 2 Dokumentai, jų rekvizitai 3 Pirminiai apskaitos dokumentai 3 Specialieji apskaitos dokumentai 3 Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai 5 Laisvos formos dokumentai 6 Apskaitos dokumentų saugojimas 6 Inventorizacijos atlikimas įmonėje 8 Kasos knyga 9 Kasos knygos pildymas 9 Kasos dokumentai 9 Buhalterinių sąskaitų planas 12 Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose 12 Sintetinė ir analitinė apskaita 13 Darbo užmokesčio apskaita 13 Darbo užmokesčio apskaitos dokumentas 14 Apskaičiuotas … Daugiau…

Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė

TURINYSĮVADAS 3 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS ISTORIJA 4 1.1. APSKAITA VERGOVINĖJE SANTVARKOJE 4 1.2. APSKAITA FEODALIZMO EPOCHOJE 5 1.3. APSKAITOS RAIDA KAPITALISTINĖJE SANTVARKOJE 6 2. DVEJYBINIO ĮRAŠO ATSIRADIMO REIKŠMĖ 7 3. BUHALTERINIŲ SĄSKAITŲ ESMĖ 8 4. BUHALTERINIŲ SĄSKAITŲ SANDARA IR RŪŠYS 8 4.1. SĄSKAITOS 9 5. SINTETINĖS BEI ANALITINĖS SĄSKAITOS IR SUBSĄSKAITOS 10 IŠVADOS 11 LITERATŪRA 12 ĮVADASDvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje ir Galilėjaus … Daugiau…

Sąskaitų rūšys ir jų sandara

ĮvadasKiekvienos įmonės veiklą sudaro daugybė ūkinių faktų (sąmoningai vykdomų operacijų ar nepriklausančių nuo įmonės darbuotojų valios jvykių), kurių kiekvienas daro tam tikrą poveikį veiklos rezultatams ar įmonės turtui bei nuosavybei. Apskaitininkai privalo fiksuoti visus faktus, keičiančius įmonės turto ir (ar) nuosavybės apirntį bei struktūrą, taip pat ir tuos, kurie įmonės … Daugiau…

Sąnaudų rūšys ir pripažinimas

TURINYSĮŽANGA 3 1. SKYRIUS SĄNAUDŲ RŪŠYS 4 1.1. Pardavimo savikaina 4 1.1.1. Paslaugų teikimo sąnaudos 5 1.1.2. Parduotų prekių savikaina 5 1.1.3. Perparduotų prekių savikaina 7 1.2. Veiklos sąnaudos 8 1.2.1. Pardavimo sąnaudos 8 1.2.2. Bendros ir administracinės sąnaudos 9 1.3. Kitos veiklos sąnaudos 10 1.4. Finansinės veiklos sąnaudos 10 1.5. Investicinės veiklos sąnaudos 11 1.6. Neįprastinės veiklos sąnaudos 11 1.7. Pelno mokesčio … Daugiau…

Statistika

TURINYSĮVADAS 2 1. Valstybės statistikos uždaviniai 3 2. Kaip suprantama statistika? 4 3. Statistinė visuma, variacija (sklaida), statistinis rodiklis 5 4. Natūralus nedarbo lygis 7 5. Nacionalinių sąskaitų sistemos sąskaitos 9 6. Užduotis 11 IŠVADOS 13 LITERATŪROS SĄRAŠAS 14 ĮVADAS Statistika metodologinis mokslas. Statistika suprantama – kaip mokslas nagrinėjantis masinius socialinius – ekonominius bei kitus reiškinius, kiekybiniu aspektu su … Daugiau…

Statistika

TURINYS Įvadas 2 1. BEDARBYSTĖS STATISTINIS TYRIMAS 3 1.1.Santykinių dydžių apskaičiavimas 7 1.2. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas 9 1.3. Bedarbių variacijos matavimas 10 1.4. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas 11 1.4.1. Analitinių rodiklių apskaičiavimas 13 1.4.2. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas 15 2.BEDARBYSTĖS PROGNOZAVIMAS 18 2.1. Koreliacijos koeficientas 18 2.2 Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą 18 IŠVADOS 22 Literatūros sąrašas 24 ĮVADAS Vienas pagrindinių ekonominių ir … Daugiau…

9 procentų pvm

LENGVATINIS 9 PROCENTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS Lengvatinis 9 procentų pridėtinės vertės mokestis Sudarė Audronė Kavaliauskienė AP09-22 ĮVADAS Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vienas bene plačiausiai pasaulio mokesčių sistemoje naudojamų mokesčių. PVM yra toks mokestis, kuriuo apmokestinamas įvairių prekių tiekimas bei paslaugų teikimas. Šis mokestis yra vienas perspektyviausių. Jo pagalba surenkama … Daugiau…

Statistinė analizė

TURINYSĮVADAS 5 1. ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ LAUKO DARŽOVIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ APSKAITA 6 1.1 Statistiniai šaltiniai 6 1.2 Statistinių duomenų apie lauko daržovių augimą analizės būdai 7 2. ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ LAUKO DARŽOVIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ ANALIZĖ 13 2.1 Lauko daržovių plotų statistinė analizė 13 2.1.1 … Daugiau…

Rezarvų apskaita

Rezervų apskaita APSKAITOS KURSINIS DARBAS Turinys 1. ĮVADAS 3 1. REZERVŲ APSKAITA IR INVENTORIZAVIMAS 4 1. Perkainojimo rezervų inventorizavimas ……4 2. Kitų rezervų inventorizavimas 4 2. PELNO REZERVO APSKAITA 6 1. Rezervų sudarymo apskaita 7 2. Rezervų panaudojimo apskaita 7 3. KAPITALO IR REZERVŲ APSKAITA 9 1. Kapitalo … Daugiau…

Buhalterines apskaitos darbas

Įvadas Pastaruoju metu ðalies ámonëms, norint sëkmingai konkuruoti arba bendradarbiauti su uþsienio kompanijomis, bûtina sugebëti tiksliai ir teisingai ávertinti uþsienio ðaliø ámoniø rezultatus ir potencialà, o taip pat geriau suvokti esamà bûklæ ir perspektyvas. Ðiuo atveju padeda finansø apskaitos supratimas bei teisingas jos teikiamos informacijos suvokimas ir interpretavimas. Verslininkui, kuris … Daugiau…

Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mąstu

TURINYS Turinys .2 Ižanga 3 Bendrieji apskaitos principai 4 Tarptautiniai apskaitos standartai 5 8 Tarptautinis apskaitos standartas 5 Europos Sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą 8 Išvados 9 Literatūra 10 Buhalterinės apskaitos reglamentavimas tarptautiniu mastu Apskaita – tai nenutrūkstamų ūkinių ir finansinių operacijų, registravimo, klasifikavimo ir analizės procesas. Apskaitos politika- tai … Daugiau…

Apskaitos rūšys

Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita. Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės ataskaitos išorės vartotojams sudaromos palyginti nedažnai (vieną kartą per metus arba per ketvirtį), tačiau … Daugiau…

Vidutinių įmonių apskaitos ypatumai

ĮVADAS Mažosios ir vidutinės įmonės turi didelę reikšmę šalies ekonomikoje. Jos sudaro didelę bendro įmonių skaičiaus dalį, nes vyksta privatizavimo procesai, kuriamos naujos verslo įmonės ir kt. Tai dėsningas rinkos ekonomikos pertvarkos procesas. Šio tipo įmonėse dirba ir dirbs nemažas specialistų, verslininkų skaičius. Dažniausiai jaunieji specialistai ir pradeda savo gamybinę … Daugiau…

Auditas

Truputis istorijos “Auditas- nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar finansinė atskaitomybė atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus.” Lietuvoje apie auditinę kontrolę pradėta kalbėti 1990m., kai buvo pradėta rengti buhalterinės apskaitos … Daugiau…

Valstybinio socialinio draudimo mokamos išmokos

TURINYSĮVADAS 3 1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VYKDOMOSIOS IŠMOKOS 4 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMAS 4 3. SENATVĖS PENSIJA 5 4. INVALIDUMO PENSIJOS 7 4.1 STAŽAS INVALIDUMO PENSIJAI GAUTI 8 5. NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ (MAITINTOJO NETEKIMO) PENSIJA 9 6. UŽSIENIO PENSIJOS 10 7. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS APSKUNDIMAS … Daugiau…

Pinigų srautų ataskaitos reglamentavimas tas

1. Įvadas Lietuvos valstybės integravimasis į ekonomines pasaulio struktūras, nuolat didėjantis nacionalinio verslo integravimasis verčia geriau pažinti teisės, ekonomikos, socialines bei politines normas, kuriomis vadovaujasi tarptautinis verslas. Esminės ir svarbiausios iš jų dažniausiai reglamentuojamos tarptautiniu mastu. Apskaitininkai privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kad apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėtų realų įmonių … Daugiau…

Apskaita ir jos plėtojimasis atsiradimas paplitimo priežastys tobulėjimas dabar ir ateityje ryšiai su vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakultetas Finansų katedra Apskaita ir jos plėtojimasis: atsiradimas, paplitimo priežastys, tobulėjimas dabar ir ateityje, ryšiai su vadyba Apskaitos pagrindų referatasAtliko: R.Vološinaitė ĮV 1/1 Tikrino: doc.dr. I. V. Grigutis Vilnius, 2003 Turinys1. Įvadas 3 2. Apskaitos samprata 4 3. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai 5 4. Apskaitos … Daugiau…

Apskaitos špera

1.APSKAITOS INFORMACIJA IR JOS VARTOTOJAI Didelė dalis įmonėse formuojamų ir naudojamų duomenų priklauso apskaitai. Iš visų įmonėse naudojamų duomenų apie 70% sudaro buhalterinės apskaitos informacija. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacija yra iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užregistruoti apskaitos, daugiausia finansinės, duomenys, kuriuos naudoja savarankiški ūkiniai vienetai – įmonės jų … Daugiau…

Atsargų auditas1

TurinysĮvadas 3 Atsargų audito reikšmė 5 Ypatybės ir sunkumai 6 Audito nuoseklumas 6 Atsargų įsigijimas 7 Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas 9 Atsargų apskaitos būdų įvertinimas 10 Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas 11 Inventorizacija 12 Išvada 14 Literatūra 15 Įvadas Nuo 2001 m. liepos 01 d. įsigaliojus naujam akcinių bendrovių … Daugiau…

Apskaitos pagrindai

APSKAITOS PAGRINDŲ DALYKO ĮSKAITOS/ EGZAMINO KLAUSIMAI1. Kas yra apskaita? Buhalterinė apskaita( toliau apskaita)- ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. 2. Kas tai yra apskaitos informacija? Apskaitos informacija vadinami iš patikimo šaltinio gauti ir … Daugiau…

Konsoliduotos finansinės ataskaitos

Turinys Įžanga 2 I. Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymo būtinybė 3 1.1. Dukterinių įmonių kontrolės būdai ir įmonių susijungimo koncepcijos 4 1.2. Kas ir kaip turi būti rengiama konsoliduota finansinė atskaitomybė Lietuvoje 6 II. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo metodai 10 2.1. Konsolidacijos metodo pasirinkimas 14 2.2. Prestižo apskaita konsoliduotose finansinėse ataskaitose … Daugiau…

Il galaikis turtas

TURINYSTURINYS 2 ĮVADAS 3 ILGALAIKIO TURTO SKIRSTYMAS 4 ILGALAIKIO TURTO SKIRSTYMO LENTELĖ 5 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVERTINIMAS 6 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO APSKAITA 8 IŠVADOS 11 PRIEDAS 12 LITERATŪRA 13 ĮVADAS Ilgalaikis materialusis turtas – tai žmogaus ar gamtos sukurtas turtas, kuris naudojamas įmonėje gaminant produkciją ar teikiant paslaugas. Ilgalaikiam turtui … Daugiau…

Nematerialaus turto apskaita

TURINYS 1.Įvadas 2 2. Nematerialiojo turto pripažinimas 3 3. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje 6 4. Nematerialiojo turto sukūrimo registravimas apskaitoje 8 5. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitų vėlesnių išlaidų apskaita 10 6. Nematerialaus turto amortizacija 11 7. Nematerialaus turto vertės sumažėjimas ir nurašymas 14 8. Baigiamosios nuostatos 16 9. Literatūra 17 ĮVADASNematerialusis turtas – identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis … Daugiau…

Buhalterinės programos įdiegimo projektas

Tai yra Microsoft firmos produktas, kuris sukurtas padėti įvykdyti visus sugalvotus projektus. Ši programa patogi tuo, kad joje projekto duomenys saugomi duomenų bazėje. Ši informacija yra panaudojama sudarant darbo grafiką, nustatant kainas ir kitus elementus, reikalingus projekto planui sudaryti. Kuo daugiau informacijos įvedate, tuo išsamesnį planą turėsite ir tuo sėkmingesnis … Daugiau…

Ar sveikai maitinosi senovės lietuviai

ĮvadasNuo vaikystės mus lydi šilčiausi prisiminimai apie gimtuosius namus. Žmogus kaip medis įauga į savo tėvų žemę ir iš čia semiasi stiprybės visam gyvenimui. Čia, tėvų žemėje, įmintas pirmasis žingsnis, čia iš Motinos rankų gautas pirmasis duonos kąsnis. Mūsų senolių Lietuva ištvėrė skaudžius istorijos posūkius, bet ji išlaikė savo senelių … Daugiau…