Balansas 2004

TURINYS TURINYS 2 Įvadas 3 Apie įmonę UAB „Rivilė“ 4 Instaliavimo-įdiegimo darbai 4 Autorinė priežiūra 4 Konsultacijos 5 „Rivilės“ mokymo centras 5 Reikalavimai techninei įrangai 5 Balansas 2004″ sistemos moduliai 6 Branduolys 6 Didžioji knyga 6 Debitorių apskaita 6 Kreditorių apskaita 7 Atsiskaitymai 7 Pardavimų apskaita 8 Pirkimų apskaita 8 … Daugiau…

X įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė

TURINYS ĮVADAS 3 1. KOEFICIENTŲ REIKŠMĖ, PRIVALUMAI, TRŪKUMAI, PASIRINKIMAS 41.1. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai 4 1.2. Santykinių rodiklių pasirinkimas 6 1.3. Koeficientų trūkumai 7 2. FINANSINIAI KOEFICIENTAI IR JŲ GRUPĖS 9 2.1. Finansinių koeficientų grupavimas 9 2.2 Santykinių analitinių rodiklių ribotumai 12 3. DU PONT’O ANALIZĖ 14 4. EKONOMINIS … Daugiau…

Apskaitos samprata

TurinysTurinys 1 ĮVADAS 2 1. Apskaitos samprata 3 1.1.Informacija valdymo sistemoje 3 1.2.Apskaitos informacija ir jos vartotojai 4 1.3.Apskaitininko profesija 5 2. Apskaitos principai 7 2.1. Bendrieji apskaitos principai 7 Išvados 14 Literatūra 15 ĮVADAS Pats žodis „apskaita“ nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, gamyboje ir … Daugiau…

Nuosavybė

1. Nuosavybės esmė apskaitoje Kiekvienas turtas būtinai turi savininką, o apskaitininkai privalo apskaičiuoti tiek turtą, tiek ir nuosavybę (nurodyti, kam konkrečiai priklauso gėrybės, kuriomis disponuoja įmonė). Priklausomybė tarp turto ir nuosavybės išreiškiama fundamentine apskaitos lygybe: Turtas = Nuosavybė Apskaitos lygybė niekada nepažeidžiama, nes kiekvienas turtas visuomet būtinai turi savininką.Nuosavybės sąvoka … Daugiau…

Apskaita ir jos proseso organizavimas

Turinys ĮVADAS 4. 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS RAIDA …..5. 1.1.Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje ………5. 1.2.Apskaitos pertvarkymas atkūrus Nepriklausomybę 6. 2.BUHALTERINĖS APSKAITOS MOKSLO IR PRAKTINĖS VEIKLOS STRUKTŪRA 7. 3.APSKAITOS PROCESO ORGANIZAVIMAS ……9. 4.BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO SISTEMA 12. 4.1. Apskaitos proceso tvarkymas 14. 4.2. Įmonės apskaitos politikos esmė 15. 5. BUHALTERINĖS APSKAITOS REGLAMENTAVIMAS LR 18. 6. … Daugiau…

Informacijos sistemos

1. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai. IS tikslas-užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna inf-a, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pagalbos), įmonės funkcionavimo: Duomenų apdorojimo sistema (DAS). DAS-tai informacijos sistema, apdorojanti didelius inf-os kiekius, atspindinčius … Daugiau…

Nematerialaus turto apskaita

TURINYSĮVADAS 3 1. ILGALAIKIO NEMATERIALAUS TURTO SĄVOKA 4 2. ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMAS 6 4. ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO REGISTRAVIMAS 8 4.1 Įsigijimas kaip verslo sujungimo dalis 9 4.2 Įsigijimas kaip valstybės parama 9 5. AB ,,INVALDA” APRAŠYMAS 10 6. AB ,,INVALDA” ILGALAIKIO NEMATERIALAUS TURTO ATSPINDĖJIMAS APSKAITOJE 11 7. ILGALAIKIO … Daugiau…

Apskaitos procesas ir jos organizavimas dokumentas

Apskaitos procesas ir jo organizavimas Pirminiai dokumentai Dokumentas – ant materialaus informacijos nešiklio užfiksuota informacija, turinti rekvizitus, pagal kuriuos ją galima identifikuoti (vienareikšmiškai suprasti ar interpretuoti). Pagrindiniai rekvizitai, užtikrinantys teisingą buhalteriniuose dokumentuose užfiksuotos informacijos interpretavimą, nustatyti LR BAĮ. Pagal paskirtį dokumentai skirstomi į patvarkomuosius, pateisinamuosius, buhalterinio įforminimo ir kombinuotuosius. 4 … Daugiau…

Apskaitos dokumentų įforminimo principai ir taisyklės

Turinys:1.Įmonės įstatai 2 2. Apskaitos proceso organizavimas 3 2.1. Apskaitos proceso nuoseklumas 3 2.2. Duomenų fiksavimo apskaitos registruose schema 4 3. Pirminiai apskaitos dokumentai 5 3.1. Apskaitos dokumentų būtinieji rekvizitai ir jų išdėstymas 5 4. Apskaitos registrai 18 4.1. Apskaitos dokumentų saugojimas 18 5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos apskaita 21 5.1. Bendrasis žurnalas 21 5.2. Didžioji knyga 21 6. Įvairių ūkinių operacijų … Daugiau…

Buhalterinė apskaita 2008 m

TurinysĮvadas 3 1.Įstaigos aprašymas ir apskaitos politika 4 2. Darbuotojai, kuriems suteikiama teisė rengti ir pasirašyti apskaitos dokumentus 6 3. Mokyklos sąskaitų planas 6 4. Apskaitos dokumentai 11 5.Įstaigos buhalterių darbo organizavimas 12 6.Įstaigoje taikomos apskaitos formos 13 7. Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita: 7.1. Įstaigos programų sąmata 14 7.2. Įstaigos finansavimas 16 7.3. Sąskaitų uždarymas metų … Daugiau…

Ab rokiškio sūris gamybinės veiklos statistinė analizė

TurinysĮVADAS 3 1.STATISTINIAI DUOMENŲ APIE PIENO GAMYBĄ ŠALTINIAI IR TYRIMO BŪDAI 4 2.TRUMPA AB “ROKIŠKIO SŪRIS“ CHARAKTERISTIKA 4 3.GAMYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 8 3.1. Žaliavinis pienas 8 3.2. Gaminiai ir pardavimai 12 3.3. Eksportas 18 4. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ GAMYBINĖS VEIKLOS PERSPEKTYVOS 20 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23 LITERATŪROS SĄRAŠAS 24 PRIEDAI ĮVADAS Šiandieną ypatingai daug šnekama apie sveiką žmogaus gyvenimo būdą. … Daugiau…

Individualios įmonės mokami mokesčiai

ĮVADASIndividuali (personalinė) įmonė pagal terminologiją apibrėžtina kaip privatusis, neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Šios rūšies įmonė nuosavybės teise gali priklausyti vienam fiziniam asmeniui arba keliems fiziniams asmenims (sutuoktiniams) bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individualią (personalinę) įmonę nuosavybės teise gali turėti taip pat juridiniai asmenys – negamybinės organizacijos (nesiekiantys pelno juridiniai asmenys). … Daugiau…

Technologinė praktika verslo įmonėje

1 tema. SUSIPAŽINIMAS SU ĮMONE UAB ‘Povita’ Mūsų įmonė buvo įkurta 1996 liepa minisi.Pirmi metai buvo labai sunkus, kol atsirado pastovias klientais. Kaip ir visur pradėti savo verslą yra ne lengva. 3-5 metais prekyba normalizavusi, bet jau galia 6 ir 7 metais prekyba nusmuko, tai atsitiko dėl konkurencijos, mažas įmones … Daugiau…

Auditoriaus nepriklausomybė

TURINYS ĮVADAS 2 1. AUDITORIAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄVOKA IR PAGRINDINIAI JOS ASPEKTAI 3 2. NEPRIKLAUSOMUMO GRĖSMĖS IR RIZIKA 8 3. NEPRIKLAUSOMUMO APSAUGOS PRIEMONIŲ SISTEMOS 10 3.1 Audituojamų įmonių apsaugos priemonės 10 3.2 Auditoriaus bendrosios apsaugos priemonės 11 3.3 Audito įmonės nepriklausomumo taisyklės 12 IŠVADOS 14 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 15 ĮVADAS Nepriklausomybė … Daugiau…

Romo savicko individualios įmonės ozas komercinės veiklos perspektyvos

Įvadas 3 Santrauka 4 1.Siūlomo projekto esmė 1.1.Verslo idėja 4 1.2.Pagrindiniai tikslai 5 1.3. Produktas 5-6 2.Įmonės charakteristika 2.1. Nuosavybės forma 6 2.2. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus 6 2.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga 6-7 2.4. Vietovėa, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas 7 3. Rikodara 3.1. Rinkos apžvalga 7-8 3.2. Šakos … Daugiau…

Monių finansinė analizė

1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RODIKLIŲ ANALIZĖ Likvidumu apskaitoje laikoma galimybės paversti turtą pinigais tikimybė ir laikas. Balanse turtas pateikiamas likvidumo didėjimo tvarka: pradžioje – mažiausiai likvidus, o baigiamas – labiausiai likvidžiu – pinigais. Balanso nuosavybės dalyje nurodoma, kam priklauso turtas, kuriuo disponuoja įmonė: pirmiausia – savininkų nuosavybė, po to – įmonės … Daugiau…

Apskaitos konspektai

Apskaitos teorija Buhalterinės apskaitos informacija ir jos rūšys Buhalterinė apskaita yra viena iš informacijos sistemų skirtų įmonės veiklai valdyti. Apskaita atspindi visas įmonėje vykstančias ūkines – finansines operacijas. Duomenys apskaitoje sisteminami ir apibendrinami. Buhalterinės apskaitos duomenys yra informacijos šaltinis. Apskaita teikia informacija apie įmonės turtą, jo sudėtį, nuosavybės priklausomybę, finansinę … Daugiau…

Finansinės atskaitomybės parengimas ir vadovo atsakomybė

TurinysĮvadas 3 1.Metinės finansinės atskaitomybės parengimas ir vadovo atsakomybė 4 2.Metinės finansinės atskaitomybės struktūra 5 2.1.Įmonės apskaitos politika 5 2.2.Balansas 6 2.3.Pelno (nuostolio) ataskaita 6 2.4.Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita 7 2.5.Pinigų srautų ataskaita 8 2.6.Paaiškinamasis raštas 8 3.Kokią naudingą informaciją teikia finansinė atskaitomybė 9 3.1.Finansinės atskaitomybės duomenų analizė 10 4.Metinė … Daugiau…

Pajamų ir išlaidų analizė

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ANALIZĖ TURINYS 1. Įvadas 3 2. Kas sudaro pajamas 3 3. Pajamų analizė 4 4. Pajamų grafikas 5 5. Kas sudaro išlaidas 5 6. Išlaidų analizė 5 6. Išlaidų grafikas 6 7. Literatūra 7 ĮVADAS Savivaldybės biudžetas – savivaldybės pajamų ir išlaidų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė … Daugiau…

Lietuvos bvp ir jo dinamika 1990 2000m

TURINYS 1. Įvadas 3 2. Šalies ekonomikos atspindys- bendrojo vidaus produkto (BVP) rodiklis 4 2.1. BVP dinamika 1990 – 2000 metais 4 2.2. Esminiai BVP struktūros bruožai 6 2.3. Privataus sektoriaus įtaka BVP struktūrai 8 3. Išvados ir pasiūlymai 10 4. Literatūros šaltiniai 11 ĮVADAS Ekonomika neatsiejama nuo kiekvieno žmogaus … Daugiau…

Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita

14 SKIRSNIS. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA IR NUSIDĖVĖJIMAS1. Ilgalaikio turto apskaitos reikšmė Ilgalaikis turtas, arba pagrindinės priemonės, yra būtinas visoms įmonėms bei organizacijoms nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio. Įvairioms ūkinės veiklos rūšims reikia įvairaus ilgalaikio turto. Pvz., transporto firmai reikalingos transporto priemonės, žemės ūkio įmonei — žemė, gyvuliai ir kt. Kiekviena … Daugiau…

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų samprata labaratorinis

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų samprataLietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis garantuoja kiekvienam žmogui teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Šias socialines garantijas papildomai reglamentuoja atskiri įstatymai bei poįstatiminiai aktai. Asmenys, draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe yra viena iš valstybinio socialinio draudimo rūšų … Daugiau…

Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

BENDROSIOS NUOSTATOSVairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – tai draudimo rūšis, kuria apdraudžiama transporto priemonės savininko ar teisėto valdytojo atsakomybė prieš trečiuosius asmenis už žalą, padarytą jų sveikatai, gyvybei ar turtui, naudojantis apdrausta transporto priemone. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnis sako, kad sudaryti šią … Daugiau…

Draudimo veiklos organizavimas ir gyvybės draudimo ypatumai

Dr veiklos organizavimas. 1.dr įm tikslai. Pasirenkant dr įm tikslus atsižvelgiama į egzistuojančias išorinės ir vidinės aplinkos sąlygas. Išorinės-draudiminė ir teisinė apl; vidiniai-priklauso nuo kapitalo, materialinės bazės, finansinės bazės, finansinių įm pajėgumų (įm veiklos organizavimo forma (UAB), įm dydis, atskirų darbuotojų aktyvumas bei įtaka nustatant įm tikslus). Pagr tikslai-poreikio tenkinimas … Daugiau…

Draudimo bendrovių reklamos būdai ir efektyvumas

VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS DRAUDIMO BENDROVIŲ REKLAMOS BŪDAI IR EFEKTYVUMAS ReferatasVilnius, 2005 TURINYS1. DRAUDIMO PASLAUGŲ REKLAMA 2 2. REKLAMOS TIPAI 4 3. REKLAMOS PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI 5 4. REKLAMOS PRIEMONĖS 6 5. REKLAMOS PERTEIKIMO PRIEMONIŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 7 6. RĖMIMAS 8 7. GYVYBES DRAUDIMO PRODUKTŲ REKLAMA 9 8. UAB … Daugiau…

Turto draudimo ypatumai Lietuvoje

TurinysI. Įvadas 3 II. Pastatų draudimas kaip negyvybės draudimo porūšis 5 2.1. Ne gyvybės draudimo rinka 5 2.2. Turto draudimo rūšys 6 2.3. Pastatų draudimo reikšmė 7 III. Pastatų draudimo ypatumai AB „Lietuvos Draudime“ ir UAB „ERGO Lietuva“ 9 3.1. AB „Lietuvos Draudimas“ bei UAB „ERGO Lietuva“ turto draudimo 10 … Daugiau…