Reaktyvinis judėjimas

Reaktyvinis judėjimasAnotacija. Straipsnyje analizuojant pasaulio mokslo žymiausius pasiekimus ir pasitelkus kosminės technikos vystymosi pavyzdį pateikiama mechanikos ir energetikos sąsajos svarba tolesnei mokslo pažangai. Siūloma įteisinti mokslo šaką pavadinimu ,,Energomechanika”. Įvadas Daugiapakopės raketos, lietuvio Kazimiero Semenavičiaus idėjos dėka atsirado XVII a. viduryje. Tačiau, dėl silpno technikos lygio ir didelio kaloringumo kuro stokos, … Daugiau…

Aviacija

„Lakūnai, lėktuvai ir žygdarbiai“Ruošė: Matas Rinkevičius 2003-12-03Tikrino: Nijolė Žiemienė 2003-12-03Garliavos Jonučių vidurinė mokykla 2003 Pirmieji pakilę į orąŽmonių mintys apie galimybe skristi ore aptinkama daugelyje senųjų kultūrų. Pirmasis oro baliono skrydis įvyko 1782 metais, kai du broliai, Džosefas ir Etanis Montgofirai, suprato, kad karštas oras buvo lengvesnis už šaltą. Jie … Daugiau…

Molekulių pasiskirstymas pagal greičius

Normalaus tankio dujose kiekv. molekulė per 1s vidutiniškai su- siduria su kitomis 10 9 kartų.Kie kv. atveju tai gali pakisti mole- kulės modulis ir kryptis.Dėl to molekulės judėjimas yra chaoti- škas, todėl molekulės juda įvai- riais greičiais. Nagrinėjame molek. pasiskirstymą tik pagal greičių modulius v. Negalime atsakyti kiek mole- kulių … Daugiau…

Nobelio premijos lauretai 2004metu

REFERATAS: Nobelio premijos apdovanojimai Stokholme 2004 metais Trakai, 2005Nobelio premija – kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo srityje arba už ypatingai svarbią visuomeninę veiklą. Premija sukurta gerbiant švedų chemiko Alfredo Nobelio (Alfred Nobel), išradusio dinamitą, valią. Šokiruotas savo išradimo panaudojimo destrukciniais tikslais, šis mokslininkas … Daugiau…

Garsas

GarsasGarsas yra slenkantis slėgio svyravimas terpėje, kuris yra girdimas žmogaus ar gyvūno ausimis. Paprastai svyravimas – mažas ir periodinis, tada garsas yra banga, apibrėžiama lygtimi: . Čia λ – bangos ilgis, f – dažnis ir c – garso greitis. Garsas sklinda ore ir kitose dujose, skysčiuose, kietuose kūnuose specifiniu greičiu. … Daugiau…

Elektros srovė dujose

ELEKTROS SROVĖ DUJOSE1. Ar normaliomis sąlygomis dujos praleidžia elektros srovę? 2. Kodėl pakaitinus orą atsiranda elektringų dalelių? 3. Kas sudaro srovę dujose? 4. Kaip galima dujas jonizuoti?Dujos sudarytos iš elektriškai neutralių atomų arba molekulių, ir normaliomis sąlygomis jos yra dielektrikai. Sudarius grandinėje kelių cm oro tarpą, elektros srovė netekės. Tačiau … Daugiau…

Magnetai

Nuolatiniai magnetaiTaip vadinami kūnai per ilgą laiką neišsimagnetinantys.Medžiagos turinčios tokių savybių vadinamos feromagnetikais: Fe, Ni, Co, Cr ir t.t. Šiose medžiagose ,dėl elektronų sąveikos, susidaro skirtingai įmagnetintos sritys. Magnetiniame lauke jų įmagnetinimai supanašėja ir visa medžiaga tampa nuolatiniu magnetu. Medžiagos gebėjimą įsimagnetinti nusako magnetinė skvarba μ – tai skaičius , … Daugiau…

A-si h sluoksnių gamyba karštos vielos metodu

Turinys I. Įvadas 3 II. Literatūros apžvalga 4 1. Amorfiniai puslaidininkiai 4 2. H – įtaka a-Si savybėms 4 3. Dydžiai, apibūdinantys kokybines sluoksnių savybes 5 4. A-Si:H sluoksnių gamybos technologijos 6 4.1 Dulkinimo metodas 7 4.2 Cheminio nusodinimo metodai 7 4.2.1 Rusenantis išlydis 7 4.2.2 Karštos vielos metodas 9 5. A-Si:H formavimo įrenginiai 11 Išvados 14 III. Literatūra 15 ĮvadasPuslaidininkinės amorfinės medžiagos … Daugiau…

Atomo istorija ir iae

TURINYSTURINYS 1 Įvadas 2 Atomo branduolys, jo skilimas 3 Atomo branduolio sandara 3 Branduolinės jėgos. Branduolio ryšio energija 4 Kokios reakcijos vyksta atomo branduolyje 4 Branduolių dalijimasis 4 Ignalinos atominė elektrinė 5 Klimatas 5 IAE Generalinis planas 6 Ignalinos AE istorija 6 Radiacinė apsauga 6 Ar gali Ignalinos AE įvykti … Daugiau…

Augmenisjo evoliucija

Žemė yra trečioji iš devynių Saulės sistemos planetų.Be jų ,tai sistemai dar priklauso 43 planetu palydovai(neskaitant dirbtiniu),daugiau kaip 1700 mažųjų planetų – asteroidų (planetoidų),tūkstančiai kometų ir nesuskaitoma daugybė smulkių kiosminių kūnų,kurie,susidurdami ir tringdamiesi,nuolat papildo kosminių dulkių išteklius.Jų daugiausiai asteroidų žiede tarp Marso ir Jupiterio orbitų.Nepaisant tokios daugybės įvairiausių Saulės šemos … Daugiau…

Laidininkai

Laidininkai ir jų savybės Laidininkai –kieti, skysti , dujiniai. N. s. dujos –dielektrikai, nepraleidžia elektros srovės. Esant aukštai temp. –dujos gali tapti laidininku, tik plazminėje būsenoje. Skysti laidininkai –elektrolitai ,disocijuoja teigiamus ir neigiamus jonus. Kieti laidininkai –metalai, jų lydiniai ir anglies dariniai. Metalai Savybės: 1) Geras elektrinis laidumas (maža varža). … Daugiau…

Aktyvieji mokymo metodai fizikos pamokoje

Šiaulių universitetas Fizikos ir matematikos fakultetas Fizikos katedra Referatas Aktyvieji mokymo metodai fizikos pamokoje Daiva Šiaudkulytė Fizika – informatika 5 kursas Šiauliai, 2004 Turinys Įvadas 3 Aktyviųjų mokymo metodų samprata 4 Aktyviųjų mokymo metodų rūšys 5 Įtraukianti paskaita 5 Klausimų pateikimas 5 Klasės diskusija 6 Grupės diskusija 7 Svarbus įvykis … Daugiau…

Vėjo jėgainių raida Lietuvoje

Lietuvoje pirmieji vėjo malūnai pradėti statyti XIV a. Baltijos pajūryje. XIX a. pradžioje vėjo malūnai plačiai paplito po visą Lietuvą. Daugiausia vėjo malūnų buvo pastatyta Vidurio Lietuvoje – Panevėžio, Šiaulių, Naumiesčio, Vilkaviškio apskrityse. XIX a. II pusėje Lietuvoje veikė apie 200 vėjo malūnų, o 1921 m. – jau apie 1000. … Daugiau…

Branduolio sluoksninis modelis

2.1 Branduolio sluoksninis modelis. Magiškieji skaičiai Branduolio modelius galima suskirstyti į dvi dideles klases: mikroskopinius, kurie nagrinėja atskirų nukleonų būsenas branduolyje ir kolektyvinius, nagrinėjančius suderintinį didelių nukleonų grupių judėjimą branduolyje. Mikroskopinio branduolio modelio būdingas pavyzdys – viendalelis sluoksninis modelis, o kolektyvinio – lašo modelis. Viendalelis sluoksninis branduolio modelis yra analogiškas … Daugiau…

Difuzijos dirvožemyje efektinio skerspjūvio matavimas analizinėmis svarstyklėmis labaratorinis

Atliko : Tikrino : Laboratorinis darbas Nr 1 DIFUZIJOS DIRVOŽEMYJE EFEKTINIO SKERSPJŪVIO MATAVIMAS ANALIZINĖMIS SVARSTYKLĖMIS Darbo tikslas – susipažinti su difuzijos procesu ir jo dėsningumais bei išmatuoti dujų difuzijos dirvožemyje efektinį skerspjuvį analizinėmis svarstyklėmis. Teorinė dalis. Chaotiškai judėdamos, molekulės perneša iš vienos erdvės dalies į kitą masę, energiją ir … Daugiau…

Branduolinė energija1

Raseinių „Žemaičio“ gimnazija Branduolinė energetika Lietuvoje (kūrybinis darbas) Andrius Kasparavičius, Ir1 1999 04 17 I skyrius Ignalinos atominė elektrinėIgnalinos atominė elektrinė yra šiaurės rytų Lietuvoje netoli sienos su Baltarusija. Banduolinė jėgainė pastatyta ant didžiausio mūsų šalyje Drūkšių ežero kranto. Ignalinos atominė elektrinė veikia kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens-grafito branduoliniai reaktoriai … Daugiau…

Atomo sandara2

Atomo sandaraMintį, kad medžiaga susideda iš atskirų dalelių, pirmą kartą iškėlė Leukipas Miletietis I a. m. e. Šią idėją išplėtojo jo mokinys Demokritas, pradėjęs vartoti žodį „atomas“ (kilusį iš graikų kalbos žodžio „atomas“ – nedalomas). Džonas Daltonas (1766-1844) atgaivino šio žodžio vartoseną, moksliškai pagrindęs paprastą graikų idėją. Pasak Daltono, atomas … Daugiau…

Optika dokumentas

OptikaSkaidrus kûnas, turintis du sferinius pavirðius, vadinamas læðiu. Tiesë, einanti per sferiniø pavirðiø centrus, vadinama pagrindine optine aðimi. Bet kuri tiesë, einanti per læðio optiná centrà, vadinama ðalutine optine aðimi. Spinduliai, lygiagretûs pagrindinei optinei aðiai, susikerta taðke, kuris vadinamas þidiniu. Atstumas, nuo læðio þidinio iki optinio centro, vadinamas þidinio nuotoliu. … Daugiau…

Venera1

Veneros charakteristika Skersmuo 12 102 km Masė 4.869•1024 kg (0.815 Žemės masės) Vid. tankis 5.24 g/cm3 Laisvojo kritimo pagreitis (prie paviršiaus) 8.87 m/s2 Pabėgimo (II kosminis) greitis 10.4 km/s Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas 243 d Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą 2.6 Apskriejimo aplink Saulę periodas 224.7 d Sinodinis … Daugiau…

Toliaregystė ir trumpariagystė

TRUMPAREGYSTĖTrumparegių iš prigimties akies obuolys būna pailgėjęs. Trumparegystė gali išsivystyti padidėjus lęšiuko išgaubimui. Trumparegiams skiriami akiniai su abipus įgaubtais stiklais, kurie sumažina spindulių lūžimą ir daikto vaizdas pasiekia tinklainę. Trumparegio (1) akyje vaizdas susidaro prieš tinklainę. Dažna priežastis – per ilga akies obuolio ašis. Tuomet reikalingi įgaubti lęšiai (2), išskaidantys … Daugiau…

Zemės diena kovo 20

1971 m. (paėjus vos metams nuo pirmosios Žaliųjų suorganizuotos žemės dienos) Jungtinės Tautos oficialiai įteisino kovo 20-ąją kaip Pasaulinę Žemės dieną.Žemės dienai buvo pasirinktas lygiadienis- tai žemes, žmogaus, gamtos prisikėlimo varpas, suskambantis mėnuliui,aušrinei patekėjus, kai šviesa su tamsa, saulė su mėnuliu pasirašo paliaubas, papuošdami saulės raštą pirmaisiais snieguolių, žibuoklių,šalpusnių žiedais … Daugiau…

Ultragarsas infragarsas ultragarsas

GARSAS, ULTRAGARSAS IR INFRAGARSASGarso prigimtis. Garso bangos. Garso šaltinis visada yra koks nors virpantis kūnas, sukeliantis aplinkoje mechanines bangas. Pasiekusios žmogaus ausį, tos bangos sukelia jos viduje būgnelio priverstinius virpesius, ir žmogus junta tą garsą. Mechaninės bangos, sukeliančios žmogui garso pojūtį, vadinamos garso bangomis. Oru sklindančią garso bangą sudaro dalelių … Daugiau…

Izaokas niutonas2

Izaokas Niutonas (1642—1727)Izaokas Niutonas (Isaac Newton) yra bene įtakingiausia istorinė asmenybė Vakarų moksle. Savo laikais jis buvo laikomas didžiu intelektualu; beje, mokslininkų bendruomenė vis dar tebekeliaklupsčiauja prieš jį, nors šiek tiek mažiau negu prieš tris šimtus metų. Priežastis labai paprasta: fizinis pasaulis, kai Niutonas atėjo į ji, buvo vos suprantamas, … Daugiau…

Elektros srove metaluose skysciuose kietuosiuose kunuose

TurinysĮvadas 3 1. Elektra. Elektros srovė metaluose 3 1.1 Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms 5 2. Elektros srovė skysčiuose 9 3. Elektros srovė dujose ir vakuume 10 3.1 Elektros srovė praretintose dujose 11 3.2 Elektros srovė vakuume 12 4. Elektros srovė puslaidininkiuose 13 Išvados 14 Naudota literatūra 15Įvadas Šiandien gyvename XXI amžiuje, kai buityje naudojamės daugeliu elektrinių prietaisų: televizoriais, … Daugiau…

Elektros pradmenys

Turinys 1. Kas yra elektra, jos atsiradimas 2 2. Kūnų įsielektrinimas, įelektrintų kūnų sąveika 2 3. Elektros sroves samprata, elektros srovės kryptis 3 4. Elektrinės grandinės dalys, elektrinė schema 3 5. Elektros srovės poveikis 5 6. Elektros laidininkai ir izoliatoriai 6 7. Elektros srovės pavojus 7 8. Taupykime elektros energiją ir saugokime gamtą………7 Kas yra elektra, … Daugiau…

Apšvietimo ir darbo vietų projektavimas

ĮVADASEuropos sajungoje darbo vietų ergonomiką reglamentuoja speciali ES direktyva, kurios turi laikytis visos ES narės, taip pat ir Lietuvoje egzistuoja atitinkamas dokumentas: HN 32:1998 bei papildantys normos. Šiose normose atkreipiamas dėmesys į darbo vietos baldus bei įrangą, darbuotojo sėdėseną; išdėstyti pagrindiniai reikalavimai, keliami monitoriui, klaviatūrai, darbo stalui ir darbo kėdei … Daugiau…

Aktyvusis dvipolis labaratorinis

4 laboratorinis darbas AKTYVUSIS DVIPOLIS Atliko gr. studentas _________________________ Varianto Nr. Darbo turinysEkvivalentinio šaltinio metodo taikymas tiesinėms elektros grandinėms skaičiuoti. Naudojama aparatūra 1. Reguliuojamos nuolatinės įtampos šaltinis. 2. Penki žinomų varžų rezistoriai. 3. Du voltmetrai, ampermetras. 4. Jungiklis. Pasiruošimas darbui 1. Pakartokite aktyviojo dvipolio teoremą ir ekvivalentinio šaltinio metodą. 2. … Daugiau…

Giroskopo precesijos tyrimas labaratorinis

Laboratorinis darbas Nr.: 13 Giroskopo precesijos tyrimas Darbą atliko: Paulius Mamaitis; S-1/1Tikslas: išmatuoti giroskopo precesijos kampinį greitį, nustatyti jo priklausomybę nuo išorinės jėgos momento didumo ir apskaičiuoti giroskopo inercijos momentą.Priemonės: giroskopas, tachometras, sekundometras, svarelių rinkinys, svarstyklės. Giroskopą sudaro elektros variklis, smagratis, atsvaras, galintis slankioti ant strypo su padalomis. Visa sistema … Daugiau…

Vilhelmas konradas rentgenas

Vilhelmas Konradas Rentgenas ir Rentgeno spindulių išradimas Vilhelmas Konradas Rentgenas gimė 1845 m. kovo 27 dieną. Jis buvo vienturtis garbaus gelumbės gamintojo iš Lenepos sūnus. Kai Rentgenas buvo vos trejų, jo tėvai persikraustė į Daniją, kur iki 1962 m. gyvenu Aperldorne, vėliau Ultrechte. Jaunajam Vilhelmui neteko savo yaptyngai gero mokslo … Daugiau…

Atomo sandara3

15. Atomo sandara ir ðios sandaros ryðys su spinduluotës ir sugerties spektrais a) Dabartinëje fizikoje atomo sandaros modelá pasiûlë anglø fizikas Rezerfordas. Pagal Rezerfordà, atomo centre yra teigiamai elektringas branduolys, kuriame sutelkta beveik visa branduolio masë. Atomas neutralus, todël jo elektronø skaièius, kaip ir branduolio krûvis, lygus elemento eilës numeriui … Daugiau…