Teises teorija

Įvadas Vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų – tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja begalė saitų – pradedant papročiais ir baigiant sutartimis. Kartais yra bandoma šiuos santykius sugrupuoti tam tikra tvarka, nustatyti jų hierarchinius ryšius. Pavyzdžiui, marksistai … Daugiau…

Valstybės imunitetas

VALSTYBĖS IMUNITETAS TURINYS TURINYS 1 SUVERENO IMUNITETAS 1 ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINOS 2 PAGRINDINIAI VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ SKIRTUMAI 4 VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ TAIKYMAS LIETUVOS TEISMUOSE 5 IŠVADA 7 LITERATŪROS SĄRAŠAS 7 SUVERENO IMUNITETAS Pradedant kalbėti apie valstybės imunitetą, pirmiausia reikėtų paminėti teritoriją, kurios … Daugiau…

Vaikų teisių apsaugos institucijos

TURINYS1. Įvadas 3 2. Vaiko teisių konvencija 4 1) Pagrindiniai principai 4 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas…. 7 1) Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema 7 4. Vaiko teisių sergėtojai 8 1) Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai 8 2) Santykiai su vyriausybe 11 3) Santykiai su … Daugiau…

Turtas kaip civilinių teisių objektas labaratorinis1

1. Turinys 2 2. Įvadas 3 3. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose 4 4. Įmonė – nuosavybės teisės objektas 6 5. Vertybiniai popieriai kaip specifinis civilinių teisių objektas 8 6. Ekonominė turto samprata 11 7. Išvados 13 8. 14 temos (Atstovavimas) 9 uždavinys 14 9. Literatūra 16 Įvadas Civilinio kodekso 1.97 straipsnyje 1- oje dalyje … Daugiau…

Teisės teorija politologams

1. TEISĖ IR KITI ELGESIO REGULIATORIAITeisės sąvokos problema Esamybės ir privalomybės santykio problema Teisė yra daugiaplanė, nes kasdienėj kalboj teisės terminas yra vartojamas keliomis prasmėmis. Objektinė teisė (valstybės nustatomos normos, nurodytos teismų sprendimuose, aktų sistemose: šeimos, civilinė, administracinė teisė) Subjektinė teisė (nurodo į socialinių santykių galimybes: žmogaus teisės į informaciją, … Daugiau…

Valstybinė žemėtvarka

T U R I N Y S: I. ĮVADAS 2 II. VALSTYBINĖS ŽEMĖS TVARKYMAS 3 1. BENDROJI VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKA 3 2. ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKA 6 3. VALSTYBINIS ŽEMĖS KADASTRAS 7 4. ŽEMĖS TEISINIS REGISTRAVIMAS 8 III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SANTYKIŲ REGULIAVIMAS 10 1. SĄVOKA, METODAI IR RIBOS 10 2. VALSTYBINĖS IR … Daugiau…

Tarptautinės sutartys

TARPTAUTINĖS SUTARTYS TURINYSĮvadas 3 1. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija 5 2. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai 5 3. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys 6 4. Tarptautinių sutarčių rūšys 7 5. Tarptautinės sutartys ir LR teisės sistema 8 6. Tarptautinių sutarčių sudarymas 9 7. Tarptautinių sutarčių … Daugiau…

Teisės pažeidimas ir jo rūšys

TEISĖS TEORIJA TEISĖS PAŽEIDIMAS IR JO RŪŠYS RAŠTO DARBAS Darbas apie teisės pažeidimo esmę, jo sąvoką, požymius, sudėtį bei rūšys: nusikaltimus ir nusižengimus. PLANAS 1. Įžanga 2 2. Teisės pažeidimo esmė 3 3. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai 5 4. Teisės pažeidimo sudėtis 10 5. Teisės pažeidimo rūšys: 5.1. Nusikaltimai 15 5.2. Nusižengimai 18 6. Išvados 21 … Daugiau…

Valstybinės valdžios sistema

TurinysĮVADAS 3 Lietuvos Respublikos Seimas 4 Lietuvos Respublikos Prezidentas 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 11 Teismai 18 IŠVADOS 19 NAUDOTA LITERATŪRA 20 ĮVADAS Kiekviena valstybė savo funkcijas įgyvendina per valstybės valdžios institucijų sistemą. Valstybės valdžia – tai valstybės funkcijų įgyvendinimo per valdingus įgaliojimus turinčius institucijas svarbiausias būdas. Valstybės valdžios institucijos gana … Daugiau…

Kinė bendrija kaip juridinis asmuo

TURINYS Įvadas 2 1. Ūkinės bendrijos – kaip juridinio asmens – statuso ypatybės 3 2. Ūkinės bendrijos rūšys, nariai, teisės ir pareigos 3 3. Ūkinės bendrijos steigimas 6 4. Ūkinės bendrijos kapitalas ir pajamų paskirstymas 8 5. Ūkinės bendrijos narių teisės ir pareigos 8 6. Ūkinės bendrijos veiklos apskaita ir kontrolė 10 7. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas 10 … Daugiau…

Vaikų teisė

ĮVADASMūsų šalies politikoje žmogus, šeima, vaikai turėtų tapti pagrindiniu Vyriausybės, politinių partijų ir Nevyriausybinių organizacijų rūpesčiu. Svarbiausia šiuo metu Lietuvoje – panaikinti skurdą, sumažinti mirtingumą ir ypač saugoti vaikus bei jų sveikatą. Šiame procese reikšmingas vaidmuo tenka vaikais besirūpinančioms organizacijoms, kurios sudaro didžiausią naudingą darbą dirbančių Nevyriausybinų organizacijų grupę ir … Daugiau…

Vartotojų teisių gynimas

TURINYSĮVADAS 2 1. VARTOTOJŲ TEISĖS IR JŲ GYNIMAS 3 1.1. Vartotojų teisės ir jų apsaugos įgyvendinimas 3 1.2. Prekių ir paslaugų kokybė bei sauga 4 1.3. Vartotojų teisių gynimo būdai 4 1.4. Ginčus nagrinėjančios institucijos 5 1.5. Finansinių paslaugų teikimas pagal sutartį, sudaromą ryšio priemonėmis…….6 IŠVADOS 8 INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 9 ĮVADAS Šiandien Lietuvoje vertinamos ir ginamos vartotojo … Daugiau…

Užsienio reikalų valdymas

Užsienio reikalų valdymo samprata Lietuvos Respublikos užsienio politiką pirmiausia reguliuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Lietuvos … Daugiau…

Monių bankrotų procedūra

ĮVADAS 2 1.BANKROTAS – AKISTATA SU REALYBE 3 1.1. Kokios yra bankroto proceso rūšys ir tikslai? 3 1.2. Kokiais pagrindais pradedamas bankroto procesas? 3 2.BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMAS 5 3.BANKROTO BYLOS NAGRINĖJIMAS TEISME 6 3.1. Įmonės administratorius 7 4. KREDITORIŲ INTERESŲ GYNIMAS 8 5.BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS LIKVIDAVIMAS 10 6. ĮMONIŲ BANKROTO IR … Daugiau…

Teisė

2002 01 14 I. TEISĖS SĄVOKA IR ŠALTINIAI. NORMINIAI AKTAI.Visuomenės gyvenimas reikalauja tam tikro reguliavimo, elgesio taisyklių- socialinių normų, kurių svarbiausios yra teisinės normos, tai valstybės nustatytos ir visuotinai privalomos žmonių elgesio taisyklės.Teisės normos gali atlikti savo pagrindinę socialinę paskirtį, t.y. reguliuoti visuomeninius santykius ir žmonių poelgius tik tada kai … Daugiau…

Teisės ir moralės santykis

Teisės ir moralės santykis Teisinės idėjos yra susijusios su morale. Teisės norma ir moralė turi tiek pat panašumų kiek ir skirtumų. „Moralės normos formuojasi remiantis abipuse pagarba, nes moralė visada suponuoja visų asmenų principinės lygybės ir vienodo vertingumo prielaidą“.9 Teisės ir moralės normos sutampa, nes jos abi yra socialinio žmonių … Daugiau…

Teises samprata ir jos raida

Turinys Įvadas 2 Teisės samprata ir jos raida 3 Išvados 6 Naudota literatūra 7 Įvadas Šio darbo tikslas paaiškinti teisės atsiradimą, jos raidą, bei sampratą. Parodyti kaip ji kūrėsi, tobulėjo, kokią reikšmę turėjo anuo gyvenimo periodu ir kokia reikšmę turi dabar… Žiūrėdami dar į anų laikų teisę, matysime, kad kiekvienoje egzistavusioje gentyje visuomenė turėjo … Daugiau…

Tarptautinės sutartys2

PLANAS 1. ĮŽANGA 2. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ APIBŪDINIMAS; 3. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SĄVOKOS GENEZĖ; 4. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ RŪŠYS. 5. IŠVADOS ĮŽANGAŠio rašto darbo tema “Tarptautinių sutartčių sąvoka ir rūšys” yra aktuali, ne vien dėl to, kad tarptautinės sutartys yra vienas iš svarbiausių viešosios tarptautinės teisės šaltinių, bet ir todėl kad šiuo metu … Daugiau…

Teisiniai civiliniai santykiai

TURINYSĮvadas 3 1. Civiliniai teisiniai santykiai 4 1. 1. Civilinio teisinio santykio subjektai, turinys ir forma, objektai 4 1. 2. Civilinis teisinis subjektiškumas 5 2. Civilinių teisinių santykių pagrindinės dalys 7 1. 1. Civilinio teisinio santykio objektas 7 1. 2. Civilinių teisinių santykių rūšys 8 1. 3. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo bei pasibaigimo pagrindai 10 Išvados 13 Literatūra 14 … Daugiau…

Teises pazeidimai elektronineje erdveje ir ju prevencija

Turinys I. Įvadas II. Dėstomoji dalis: 1. Teisės pažeidimo elektroninėje erdvėje sąvoka, skirtumas nuo kitų teisės pažeidimų 2. Teisiniai teisės pažeidimų elektroninėje erdvėje aspektai 2.1. Teisinis teisės pažeidimų elektroninėje erdvėje reglamentavimas Lietuvoje 2.2. Teisinis teisės pažeidimų elektroninėje erdvėje reglamentavimas užsienio valstybėse 3. Teisės pažeidimų elektroninėje erdvėje prevencija III. Išvados IV. … Daugiau…

Valstybės tarnybos įstatymas dokumentas

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą ir valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Valstybės tarnyba – teisinių santykių tarnyboje visuma, reglamentuojama valstybės teisės aktais, nustatančiais valstybės tarnautojo statuso įgijimą, pasikeitimą ir praradimą. … Daugiau…

Tarptautinės sutartys lietuvos respublikos teisės šaltinių sistemoje

LIETUVOS KONSTITUCINĖS TEISĖS RAŠTO DARBAS TEMA: TARPTAUTINĖS SUTARTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS ŠALTINIŲ SISTEMOJE TurinysĮvadas 3 1. Lietuvos tarptautinių santykių istorija. 4 2. Teisės šaltinio samprata. 6 2.1. Teisės šaltinio samprata teisėje 6 2.2. Teisės šaltinio samprata konstitucinėje teisėje. 7 2.3. Teisės šaltinio samprata tarptautinėje teisėje. 7 3. Tarptautinių sutarčių teisė. … Daugiau…

Teisės istorija

ISTORIJA Dalyko tikslai ir uždaviniai. Svarbiausias istorijos mokymo vidurinėje mokykloje tikslas – ugdyti istorinį mąstymą ir supratimą, kad šiandienos pasaulis yra istoriškai nulemtas. Istorijos mokymo pamatas – istorinė lietuvių tautos ir žmonijos patirtis, apimanti praeities faktus, reiškinius, įvairių gyvenimo sričių – kultūros, politikos, ekonomikos, religijos, socialinio gyvenimo procesus. Pasaulio ir … Daugiau…

Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai

TURINYS ĮVADAS 3 1. Pasauga 4 1.1. Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos 4 1.2. Sandėliavimas 10 1.3. Specialios pasaugos rūšys 12 2. Krovinių ir keleivių vežimas.Ekspedicija. 13 2.1. Krovinių vežimas 13 2.2. Atskirų vežimo rūšių ypatumai 20 2.3. Krovinių vežimas sausumos kelių transportu 21 2.4. Krovinių vežimas geležinkeliu 22 2.5. Krovinių … Daugiau…

Valstybės tarnautojo profesinė etika

ĮVADASKiekvienas žmogus turi savo nuostatas ir vertybes. Nuo jų priklauso kaipmes sutarsime visuomenėje ir ar galėsime kiekvienu pasitikėti. Jei visuomenė pasitiki kandidatu į vyriausybės posta, tai už jį balsuos, kad šis priimtų palankius įstatymus visuomenei. Tad nuo žmogaus įsitikinimų priklausys ar įstatymai veiks. Etika prasideda ten, kur įstatymai dar neveikia, … Daugiau…

Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys

TURINYSĮVADAS 3 1. JURIDINIS ASMUO 4 1.1. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai 4 1.2. Juridinio asmens pavadinimas 6 1.3. Juridinio asmens dalyvis 7 1.4. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas 8 1.5. Juridinio asmens steigimo tvarka 9 1.6. Juridinio asmens pasibaigimas ir reorganizavimas 10 1.7. Juridinio asmens bankrotas 11 2. JURIDINIŲ … Daugiau…

Monės bankroto ir restruktūrizavimo skirtumai

TURINYS ĮVADAS 3 1. ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMAS 5 2. ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO ĮSTATYMAS 7 3. ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESAI 9 4. ĮMONĖS BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESŲ SKIRTUMAI 19 IŠVADOS 20 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 21Įvadas Išsivysčiusiose šalyse įmonių bankrotas – įprastas ekonominis reiškinys, kuris yra neatsiejamas rinkos ekonomikos dalis. Taip rinka apsivalo nuo neefektyvių, neperspektyvių įmonių, nereikalingų struktūrų. … Daugiau…

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą asmens kodas

TURINYS ĮVADAS 3 1. LYGINAMASIS METODAS – SPRENDŽIANT IDENTIFIKAVIMO ŽYMENŲ REGLAMENTAVIMO KLAUSIMUS 5 2. SIAURO TAIKYMO ŽYMENYS 6 3. ASMENS KODO IŠGRYNINIMAS 8 4. DUOMENŲ PRIVATUMAS LIETUVOJE – ASMENS KODO NAUDOJIMO TRŪKUMAI 12 5. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 17 LITERATŪRA 19 ĮVADAS Pagrindinės žmogaus teisės Lietuvoje yra nustatytos ir aiškiai apibrėžtos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Jos beveik nesiskiria nuo … Daugiau…

Monių teisė

KAUNO KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS SAVARANKIŠKAS DARBAS ĮMONIŲ TEISĖ Atliko: KAUNAS 2006 1 Kokios yra bendrovės vadovo funkcijos ir atsakomybė? 37 straipsnis. Bendrovės vadovas 1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. 2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės … Daugiau…