Zurnalistikos funkcijos

TURINYSĮvadas 1 Informacinė funkcija 2 Aiškinamoji funkcija 4 Auklėjamoji funkcija 6 Kultūrinė funkcija 7 Pramoginė funkcija 9 Išvados 10 Literatūra 12 Įvadas Šiandien, mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be laikraščių, žurnalų, radijo, televizijos. Tai tapo mūsų kasdieninio gyvenimo poreikiu. Per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį visuomenė įprato į žurnalistų pateiktą medžiagą žiūrėti, kaip į laisvos informacijos, minčių, idėjų … Daugiau…

Akropolio kino salės

Akropolio kinas – vienas iš didžiausių šalies kino teatrų. 8 salėse telpa 1636 sėdimos vietos: 21 salė – 503 vietos, 22 salė – 287 vietos, 23 salė – 141 vieta, 24 salė – 141 Tai modernus 8 salių, 1636 vietų kino centras. Čia rodoma iki 60 kino seansų per dieną. … Daugiau…

Ryšių su klientais vadyba

Pradėsime nuo sąvokos. Taigi, ryšiai su klientais – tai ryšių su visuomene dalis, susijusi su esamais, buvusiais ir potencialiais klientais, nukreipta i bendravimą su jais. Taip pat tai yra ryšiai su klientams atstovaujančiomis organizacijomis. Tai yra labai svarbus sėkmingos kompanijos aspektas. Sutrumpintai ryšiai su klientais arba ryšių su klientais vadyba … Daugiau…

Siuolaikinės technologijos komunikacijos procese

TURINYSĮvadas 2 1. Informacinių technologijų plėtra 4 2. Šiuolaikinės bendravimo technologijos. 6 2.1. Rašytinio bendravimo informacinės technologijos 6 2.1.1. Personaliniai kompiuteriai 6 2.1.2. Internetas 7 2.1.3. Elektroninis paštas – (electronic mail) 8 2.1.4. WWW (world wide web) 8 2.1.5. Elektroniniai biuleteniai (USENET) 9 2.1.6. IRC (internet relay chat) 9 2.1.7. … Daugiau…

Komunikacijos istorijos konspektas

Komunikacija ir informacija “Komunikacija” atėjęs iš lot. k. ir reiškia dalintis, dalytis bendru. Communis – bendras –>communicare. Liet. k. tai yra “bendravimas”, bet jis labiau taikomas tarpasmeniniam bendravimui. Komunikacija – tai pasikeitimas informacija. Informacija – visi informacijos perdavimo procesai (ne tik tarp žmonių, bet ir augalų, gyvūnų ar mašinų). – … Daugiau…

Tarpkultūriniai barjerai ir jų sprendimo būdai

Tarpkultūriniai barjerai ir jų sprendimo būdaiŠiame globalizacijos laikmetyje su skirtingų kultūrų atstovais susiduriama ne tik kasdieniniame gyvenime, bet ir versle. O kur skirtingos kultūros, ten ir tarpkultūriniai barjerai, t. y. kliūtys, trukdančios suprasti kitą kultūrą. Kaip barjerus galima išskirti: verbalinę ir neverbalinę kūno kalbą, socialines taisykles, tarpusavio santykius, vertybes, sampratas … Daugiau…

Informacijos apsauga

INFORMACIJOS APSAUGA TURINYS Įvadas 3 1. Informacijos apsauga įmonėse 4 1.1. Informacijos apsauga – sėkmingos veiklos garantas 4 1.2. Išankstinė informacijos apsauga 6 1.3. Kompiuteriniai virusai 6 1.4. Tinklų apsauga 8 1.5. Šifravimas ir asmeninis kodas 9 2. Asmens duomenų apsaugos problema 11 2.1. Europos Sąjungos teisinės aplinkos apžvalga 14 … Daugiau…

Ofsetinės spaudos technologija

2.1. Ofsetinės spaudos technologijaOfsetinės spaudos išradėjas ir konstruktorius yra laikomas Rubelis. Jis 1904 metais sukonstravo pirmąją ofsetinę vienspalvę spaudos mašiną. 1921 metais buvo sukonstruota pirmoji dvispalvė ofsetinė spaudos mašina. Ir pagaliau 1930 metais buvo sukūrta ir sukonstruota keturspalvė ofsetinė spaudos mašina. Ofsetinės spaudos principas pagrįstas netiesioginiu vaizdo perdavimu nuo spaudos … Daugiau…

Formali ir neformali komunikacija verslo organizacijoje

FORMALI IR NEFORMALI KOMUNIKACIJA VERSLO ORGANIZACIJOJE Kiekvienos organizacijos egzistavimui bei efektyviam darbui reikalinga yra tiksli, kokybiška informacija bei nenutrūkstamas keitimasis ja, tai yra komunikavimas. Galima teigti, kad be komunikacijos šiuolaikinė organizacija tiesiog negalėtų egzistuoti. Komunikacija organizacijoje yra apibūdinama taip: tai keitimasis informacija, žiniomis ir patyrimu organizacijos viduje. Komunikacija organizacijoje gali … Daugiau…

Informacija ir zinios organizacijose

TURINYSĮVADAS 3 1. INFORMACIJOS VADYBOS PROCESO MODELIS 5 1.1. Informacijos poreikių identifikavimas 5 1.2. Informacijos įgijimas 6 1.3. Informacijos organizavimas ir kaupimas 7 1.4. Informacijos produktai ir paslaugos 7 1.5. Informacijos paskirstymas 9 1.6. Informacijos naudojimas 10 2. ŽINIŲ VADYBA 11 3. VERSLO INFORMACIJOS KLASIFIKACIJA 12 3.1. Išorinė informacija 12 … Daugiau…

Komunikaciju tinklo inovacijos priežastys ir perspektyvos

Paskutiniai trys dešimtmečiai parodė pagreitintą telekomunikacijų, duomenų komunikacijų ir masinės komunikacijos perdavimo ir įtraukimo i tinklus poreikį. Toks pagreitinimas gali būti paaiškinamas Giddens’o modernizacijos teorijos (laiko – erdvės nutolimo/nuotolio koncepcijos) ir Beniger’io (valdymo problemos kompleksinėje/sudėtingoje visuomenėje) teorijos sinteze. Svarbiausia tema redukcijos ir ekstensijos mastu (skalės) vienovėje gali būti jaučiama visuose … Daugiau…

Elektroninė žiniasklaida

ĮvadasŽiniasklaidos vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime yra ypatingas. Ji tampa lyg dar vienas gyvybiškai svarbus žmogaus poreikis (kaip oras, maistas, miegas), be kurio sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimo – ryte skaitome laikraščius, dieną – klausome radijo, vakare – žiūrime televizijos laidas. Be to, nuolat naudojamės ir internetu, o turėdami laisvesnę valandėlę neretai perverčiame … Daugiau…

Elektroninis paštas

Pagrindinës elektroninio paðto savybës Elektroninis paðtas (e-mail) – tai viena populiariausiø ryðio priemonë Internete. El. paðtas kai kuo panaðus á paprastà paðtà: Jûs siunèiate laiðkus (þinutes) adresatams ir gaunate jø paraðytus laiðkus. Pranaðumas – tai, visø pirma, greitis. Èia laiðkai pasiekia adresatà valandø, minuèiø ar net sekundþiø bëgyje, priklausomai, tarp … Daugiau…

Integruotos komunikacijos samprata ir istorija

Integruotos komunikacijos samprata ir istorijaPer pastarąjį dešimtmetį kardinaliai pakito Lietuvos gyvenimas. Ir tai ne tik Lietuvos nepriklausomybės įtaka. Iš esmės pasikeitė pati visuomenė. Tą pokytį didžia dalimi sąlygojo naujos technologijos, kurios tapo populiarios ir prieinamos: telefonai, radijas, televizija, faksai, kabelinė ir satelitinė televizija, mobilusis telefono ryšys, kompiuteriai, internetas ir kt. … Daugiau…

Atvaizdų toninė korekcija

TURINYS ĮVADAS 2 1. Toninė korekcija 3 1.1. Histogramos 3 1.2. Gradacinės kreivės 5 1.3. Tiesinė korekcija 5 1.4. Netiesinė korekcija 6 2. Atvaizdo pagerinimas 8 3. Kompiuterinės grafikos galimybės 9 4. Vaizdinės medžiagos parengimas 13 5. Skenavimas 14 IŠVADOS 17 LITERATŪRA 18 ĮVADAS Toninė korekcija skirta pagerinti pilkų atspalvių atvaizdo … Daugiau…

Ka reikia žinoti rašant cv

Pavartę laikraščius, skelbimų skyrelyje „Siūlo darbą“ pastebime: nesvarbu, kokie reikalavimai keliami kandidatui, darbdaviai pageidauja gyvenimo aprašymo, kitaip dar vadinamo curriculum vitae (CV, lot. „gyvenimo tėkmė“).Ieškant darbo, parengti CV yra pirmasis žingsnis, dažniausiai ir lemiantis, kaip viskas klostysis toliau: būsite pakviesti pokalbiui ar netgi nesulauksite atsakymo: „Deja, Jūsų kandidatūra netiko“. Kaip … Daugiau…

Rtv tinklai

Įvadas NTSC sistemos pavadinimas tai JAV nacionalinio televizinių sistemų komiteto pirmosios raidės (National Television System Committee), kuris 1950-1953m. užsiėmė spalvotos televizijos kūrimu. NTSC sistemoje tuo pačiu metu perduodamas ryškumo signalas ir nešantysis dažnis, moduliuotas dvejais spalvą nešančiais signalais. NTSC sistema yra Europos varianto ir JAV. Europos variantas pačioje Europoje nenaudojamas, … Daugiau…

Vaizdžio kurimo strategija verslo organizacijoje

Reklamos reikšmė Organizacijos įvaizdį lemia labai daug faktorių – vadovų reputacija, darbuotojų kvalifikacija, teikiamų paslaugų kokybė ir t.t. Vienas iš jų – reklama. Jos svarba kinta priklausomai nuo organizacijos veiklos pobūdžio. Pvz., greito masinio vartojimo prekių (skalbimo milteliai, dantų pasta, kramtoma guma) reklamos įtaka produktui yra maksimali – nuo to … Daugiau…

Verslo etika ir komunikacijos

1. Ryšių su visuomene apibrėžimai ir aspektai Egzistuoja gausybė ryšių su visuomene apibrėžimų. Tačiau kai kurie iš jų yra priimtinesni ir dažniau cituojami profesinėje literatūroje: Ryšiai su visuomene – tai visuomeninis darbas, rūpinimasis kontaktais, pastangos įgyti visuomenės pasitikėjimą. Organizacijos, susivienijimai, ne pelno siekiančios institucijos (pavyzdžiui Raudonasis kryžius, Bažnyčia, partijos ir … Daugiau…

Telekomunikacijų rinkos tyrimas

ÁvadasÐiandien mobilios telekomunikacijos – viena ið sparèiausiai besivystanèiø komunikacijos srièiø, ir vis labiau braunasi á mûsø kasdieniná gyvenimà, todël labai svarbu þinoti vartotojø poþiûrá á teikiamas mobilias paslaugas Lietuvoje. 1979 m. Suomijoje “Ericsson” kompanijos darbuotojai kartu su kita “NOKIA” kompanija pasiûlë Suomijos gyventojams naudotis mobiliøjø komunikacijø paslaugomis. Netrukus mobiliosios komunikacijos … Daugiau…

Tarpasmeninė ir grupinė komunikacija verslo organizacijoje

Komunikavimas per kompiuterius Siuolaikinese organizacijose komunikawima praplete ir praturtino kompiutere technologija. Tai el pastas intraneto bei ekstraneto rysiai bei wideokonferencijos. Pavyzdziui el pastas labai stipriai sumazino tarnybiniu rasteliu, laisku ir telefonu skamuciu ka darbuotojai istoriskai naudojo bendraudami tarpusawyje ir su tiekejais klienais ar kitais swarbiais asmenimis uz organizacijos ribu. El … Daugiau…

Derybos telefonu

TURINYS ĮVADAS 3 1. TELEFONAS IR JO VAIDMUO DALYKINIAME BENDRAVIME 4 2. DERYBŲ TELEFONU PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 5 3. REIKALAVIMAI TELEFONINIAM POKALBIUI DERYBŲ METU 7 IŠVADOS 11 LITERATŪROS SĄRAŠAS 12 ĮVADAS Žmonija telefonu naudojasi jau daugiau kaip amžių. Atrodytų, kad šio laiko turėjo pakakti, kad visuomenė išmoktų protingai naudotis … Daugiau…

Vadovavimas

TURINYS ĮVADAS 2 1.VADOVAVIMAS, KAIP SVARBIAUSIA VADYBOS SRITIS 3 2.KAIP BŪTI LYDERIU 5 2.1.Nuostatos, kompetencija ir sugebėjimai 5 2.2. Išmokite bendrauti 8 2.3.Spręskite problemas 10 2.4.Valdykite konfliktus 11 2.5.Sėkmingos derybos 13 3.VADOVO DARBO PSICHOHIGIENA 14 IŠVADOS 17 LITERATŪRA 18 „Geras vadovavimas, lyderiavimas — tai sugebėjimas savo valia ir entuziazmu sutelkti žmones puikiam darbui“ Laurentas Bosson ĮVADAS Prasidėjo dvidešimt pirmasis amžius. Mes … Daugiau…