Europos sąjungos programa jaunimas

Programos tikslaiEuropos Sąjungos programa “Jaunimas” skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, gyvenančių pažinimui ir tobulėjimui nepalankiomis sąlygomis, o taip pat jaunimo organizacijoms ir jaunimo grupėms, veikiančioms mažose vietinėse bendruomenėse, esančiose toli nuo kultūros ir švietimo centrų, dalyvavimui bei iniciatyvoms. Svarbiausias programos … Daugiau…

Konferencija

TURINYS1. Įvadas 2. Reformacijos ištakos 3. Reformacijos eiga 4. Kontrreformacija 4.1. Kontrreformacija Anglijoje 4.2. Kontrreformacija Prancūzijoje 4.3. Kontrreformacija Nyderlanduose 4.4. Kontrreformacija nuo Augsburgo religinės taikos iki Vestfalijos taikos sutarties 4.5. Jėzuitų ordinas ir inkvizicija 5. Išvados 6. Literatūros sąrašas Įvadas Katalikų Bažnyčia ilgus šimtmečius buvo stipri ir galinga organizacija. Iki … Daugiau…

Socializmas socialistinės valstybės šiandien

Socializmas. Socialistinės valstybės šiandien (pataisyta)DARBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: · Daugiau sužinoti apie politinę doktriną- socializmą. · Sužinoti, kokios valstybės XXI amžiuje tebėra socialistinės. · Išsiaiškinti, kuo ypatinga jų valdymo forma. · Išsiaiškinti, kuo tarpusavyje skiriasi dabartinės socialistinės valstybės bei jų valdymas. · Pasidomėti, kaip socialistinę valstybių santvarką vertina kai kurios … Daugiau…

Kaip aš suprantu demokratiją

Demokratija. Atrodo paprasta, kasdien girdima sąvoka. Bet jei staiga kurio nors paklausčiau, kas yra toji DEMOKRATIJA ir kaip ją reikėtų suvokti, turbūt ne vienas suglumtų. Tiesą sakant, paklausta sutrikčiau ir aš. Tikriausiai strimgalviais pulčiau naršyti po tarptautinių žodžių žodyną ir bakstelėjusi pirštu į sąvoką paporinčiau: “Demokratija – tai valdžia, faktiškai … Daugiau…

Terorizmo sąvoka ir tipologija

Įvadas Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis išgalėmis kovoti su tarptautiniu terorizmu deklaruoja Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Turkija, Haitis, Lietuva, Džibutis ir t.t. Daugelyje pasaulio valstybių specialiai kovai su terorizmu kuriami nauji įstatymai, formuojamos specialiosios antiteroristinės pajėgos, terorizmas (kaip grėsmė) minimas … Daugiau…

1927-1940 m vyriausybių funkcijos ir veikla

„1927-1940 m. vyriausybių funkcijos ir veikla“Vyriausybė yra institucijos , turinčios didžiausią politinę teisinę galią. Valstybės aparatas šiuolaikinėse valstybėse yra gremėzdiškas ir plačiai išsišakojęs. Per jį vyriausybė įgyvendina savo funkcijas: ūkines, diplomatines, socialines, karines, baudžiamąsias-represines ir kitas. Vyriausybę, oficialiai vadinamą kabinetu arba ministrų taryba, sudaro atskiroms ministerijoms vadovaujantys asmenys. Pagal dabartinės … Daugiau…

Valstybes socialine politika

VALSTYBĖS POLITIKA – KO SIEKIAME, KUR EINAME? Daug pasaulio valstybių yra pasirinkusios demokratinį vystymosi kelią. Vienos jų turi jau senas demokratijos tradicijas, kitos – tik pradeda jas kurti. Tai pagrindinis XXa. pabaigos politikos bruožas. Valstybės, kurios santvarka demokratinė, pagrindinis tikslas yra žmogus, jo laisvių ir teisių apsauga. Pagal tai, kiek … Daugiau…

Biurokratija pagal m weber

PLANAS Įvadas M. Vėberio biurokratijos modelis Biurokratijos pranašumai Biurokratijos charakteristika Biurokratinio mechanizmo pastovumas Pabaiga Naudota literatūraĮVADAS Biurokratija, kaip valstybės valdžios organizavimo būdas, pastaruoju metu yra labiausiai paplitusi pasaulyje – ir demokratinėse, ir totalitarinėse valstybėse. Biurokratijos principus ir pageidaujamas valdininkų – biurokratų – savybes dar šio amžiaus pradžioje aptarė vokiečių sociologas … Daugiau…

The crafty art of psychopolitics

The Crafty Art of Psychopolitics Dr. Thomas S. Szasz, a prominent American psychiatrist and outspoken critic of his own discipline as it is presently practiced, once described the mental health movement as essentially Communist ideology in medicine“. The principal features of the movement, he said, are: first, that the individual … Daugiau…

Jungtinių tautų organizacija1

Jungtiniø tautø organizacija – tai pasaulinë tarptautinë organizacija, ákurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusiø prieð hitlerinæ Vokietijà sàjungininkø, JT chartijà parengë 51 valstybës atstovai, kurie jà pasiraðë 1945.07.25 San-Franciske. Taèiau reali organizacijos ákûrimo data yra 1945.10.25 kada pasiraðytà Chartijà ratifikavo 5 didþiosios valstybes JAV, Didþioji Britanija, Prancûzija, Sovietø Sàjunga ir … Daugiau…

Partinės sistemos ir jų tipai

TURINYSĮVADAS 3 PARTINĖS SISTEMOS IR JŲ TIPAI PAGAL MAURICE DUVERGER 3 GIOVANNI SARTORI PARTINIŲ SISTEMŲ IR JŲ TIPOLOGIJOS AIŠKINIMAS 8 TRUMPA PAGRINDINIŲ PARTINĖS SISTEMOS TIPŲ APŽVALGA, JŲ PRANAŠUMAI, TRŪKUMAI 15 Daugiapartinė sistema 15 Dvipartinė sistema 16 Vienpartinė sistema 17 IŠVADOS 18 LITERATŪRA 19 ĮVADAS Šiame darbe nagrinėjamos partinės sistemos ir … Daugiau…

Parlamentinės respublikos bruožai Lietuvos respublikos atveju

Parlamentinės Respublikos bruožai: Lietuvos Respublikos atveju TurinysĮvadas 2 1. Parlamentas 3 1.1. Lietuvos Respublikos Seimas 5 1.1.1. Seimo struktūra ir tvarka 5 1.1.2. Seimo įsigaliojimai ir pagrindinės funkcijos 5 1.1.3. Seimo frakcijų ir kontrolierių funkcijos seime 7 2. Vykdomoji valdžia: Parlamentinis valdymas 8 3. Vykdomoji valdžia: Pusiau prezidentinis valdymas 8 … Daugiau…

Nacionalinis saugumas ir ji itakojantys veiksniai

TurinysĮvadas 3 1. Nacionalinio saugumo(NS) pagrindų įstatymas 4 a. NS pagrindų įstatymo paskirtis 4 b. NS politikos tikslas ir bendrosios nuostatos 4 2. Naujai patvirtinta (2005-01-20) NS strategija 5 a. LR NS interesai 5 b. Pagrindiniai NS strategijos įgyvendinimo būdai ir priemonės………6 c. Rizikos veiksniai, pavojai ir grėsmės nacionaliniam saugumui 7 3. Bendrosios išvados 10 4. Literatūros sąrašas 11 … Daugiau…

Politinių srovių išeivijoje formavimasis

POLITINIŲ SROVIŲ IŠEIVIJOJE FORMAVIMASIS Lietuvos išeivijos socialinė-politinė mintis Turinys Įvadas 3 Ideologinių srovių atsiradimą lėmė 4 Politinių srovių formavimasis 6 Išvados 10 Literatūra 11 Įvadas Žymi lietuvių dalis kapitalizmo laikotarpiu emigravo iš gimtojo krašto į užsienio šalis. Slenkant dešimtmečiams, išeiviai iš Lietuvos vis didesniu mastu integravosi į savo ,,naujųjų tėvynių“ vsuomenę. Tai įtakojo jų … Daugiau…

Interesų grupės

Turinys 1. Įvadas 2 2. Interesų grupių sąvoka, jų klasifikavimas 3 3. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje 5 4. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje 7 5. Išvados 8 6. Literatūra 9 1. Įvadas Pasirinkau šią temą vedama tam tikro intereso. Savo studijų programą Lietuvos teisės universitete … Daugiau…

Viešosios politikos įgyvendinimo procedūros

Politikos įgyvendinimo svarba – ne nauja tema demokratinėse Vakarų valstybėse. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo įgyvendinimo prielaidų analizei viešosios politikos studijose išaugo XX a. aštuntajame dešimtmetyje JAV, o vėliau ir Europoje. Iki tol daugelis politikos procesą analizuojančių darbų pagrindinį dėmesį skyrė politikos formavimui bei jos rezultatams, palikdami nuošalyje politikos įgyvendinimą, … Daugiau…

Statymų leidyba

ĮvadasValstybinės valdžios mechanizmas turi garantuoti tinkamą valstybės funkcijų vykdymą. Svarbiausias vaidmuo čia tenka valstybinės valdžios institucijoms, kurios paprastai skirstomos į aukštesniąsias (parlamentas, valstybės vadovas, vyriausybė, aukščiausiasis teismas) ir žemesniąsias (ministerijos, teismai, policija, vietos savivaldybė). Pagal funkcinę paskirtį jos sudaro atskiras valstybės organų sistemas. Sklandžiai šių institucijų veiklai užtikrinti reikia nubrėžti … Daugiau…

Tarptautiniai santykiai ir užsienio politikos procesas pokomunistinė reformacija ir ES integracija

Tarptautiniai santykiai ir užsienio politikos procesas. Pokomunistinė reformacija ir ES integracija Klaipėda, 2004 Turinys:Tarptautinia santykiai ir užsienio politika: 3 Šiuolaikinė tarptautinių santykių samprata 3 Lietuva tarptautinių santykių sistemoje 4 Narystė NATO –geriausia Lietuvos saugumo užtikrinimo alternatyva. 5 Pokomunistinė reformacija, transformacija 6 Pilietinė visuomenė tarpukario Lietuvos Respublikoje 7 Postkomunistinio bendrabūvio kismas … Daugiau…

Ekonominės ir politinės sąjungos

Žymiausios politines ekonominės ir karinės sąjungos: • Amerikos valstybių organizacija (OAS – Organisation of American Sates), ikurta 1948 m. • Nepriklausomų Valstybių Sandrauga NVS ikurta 1991 m. • Arabų valstybių lyga AL, įkurta 1945 m. • Afrikos vienybės organizacija OAU, įkurta 1963 m. • Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis NAFTA, … Daugiau…

Demokratiniai rinkimai

Rinkimai (kaip ir plebiscitai, referendumai) yra piliečių valios išraiškos formos. Rinkimai demokratinėje visuomenėje skirti atstovavimo organų (pariamentų, municipalitetų) ir vykdomosios valdžios atstovų (prezidentų, vyriausybės) rinkimui. XIX a.pab. išleistame F.A.Brokhauzo ir I.A.Bfrono „Enciklopediniame žodyne“ rašoma, jog :“Žodis „rinkimai“ vartojamas kaip juridinis terminas išreikšti tam tikram aktui, kurio dėka žinomas visuomeninis ar … Daugiau…

Kaliningrado srities klausimas Lietuvos – rusijos santykiuose

Įvadas “Lietuva buvo viena pirmųjų valstybių, kuri adekvačiai suprato Kaliningrado srities problemą, bei viena pirmųjų užsienio šalių, kuri pradėjo racionalų principinį bendradarbiavimą – pirmoji egzistuojančias problemas vertė sprendimais” Šis trumpas, tačiau gana aiškus Vladimiro Nikitino intarpas manau labai puikiai apibūdina šio rašto darbo temą – Kaliningrado srities klausimą Lietuvos – … Daugiau…

Liberalizmas3

Politinės doktrinosVienokiomis ar kitokiomis idėjomis yra paremti bet kuri politiniai projektai bei politinė veikla apskritai ir net pačios šiuolaikinės valstybės. Susistemintos į vientisą junginį politinės idėjos sudaro vienokią ar kitokią politinę doktriną. Politinė doktrina (lot. Doctrina – mokymas, mokslas) – tai ištisa viena iš kitos išplaukiančių ir tam tikrą hierarchiją … Daugiau…

Politinės srovės

TURINYS Įvadas 3 1. Šiuolaikinių informacinių technologijų reikšmė organizacijų komunikacijoje 5 2. E-komercijos komunikavimo galimybės tiekėjams ir nauda klientams 7 3. E-komercijos komunikavimo kategorijos 8 4. Integruota marketingo komunikacija (IMK) 10 5. Marketingo komunikacijos strategijos 10 6. Elektroninis paštas – svarbiausia komunikavimo priemonė e-komercijoje 11 7. Požiūris į vartotoją, kaip … Daugiau…

Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas uab alkesta

LEIDŽIAMA GINTI Katedros vedėjaDARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS UAB ,,ALKESTA“ DIPLOMINIS DARBAS Diplomantė Vadovas Recenzentas , 2003 TURINYSANOTACIJA SUMMARY ĮVADAS 1. MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪTINYBĖ 6 1. 1. Naujas mokymodi metodas 1. 2. Vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO STRATEGIJOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 10 2. 1. Darbuotojų kontrolė 18 … Daugiau…

Federacinė valstybė terinis pagrindas ir praktinis palyginimas

FEDERACINĖ VALSTYBĖ: TEORINIS PAGRINDAS IR PRAKTINIS PALYGINIMAS TURINYSĮVADAS 3 1. FEDERACINĖS VALSTYBĖS SAMPRATA 4 2. ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI, VYKDOMOJI IR TEISMINĖ VALDŽIA 6 2.1. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Aukštesnieji ir žemesnieji rūmai 6 2.2. Vykdomoji valdžia. Prezidento ir vyriausybės vadovo institucijos 7 2.3. Teisminė valdžia 7 3. FEDERACINIŲ VALSTYBIŲ VALDYMO FORMOS 8 … Daugiau…

Lietuvos integracija i es

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) turi tiesioginį poveikį Lietuvos ūkio funkcionavimui, restruktūrizacijai ir įmonių veiklai. ES pagrindą sudaro vieningoji rinka (laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas), kurią šiais metais papildė pinigų sąjunga. Vidurio ir Rytų Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvos, integracija į ES išsiskiria bendrame EB raidos … Daugiau…

Pirmieji gyventojų surašymai Lietuvoje

“Svarbiausi duomenų apie gyventojus šaltiniai yra gyventojų surašymai, einamoji gyventojų apskaita, atrankiniai tyrimai, gyventojų sąrašai ir kiti informacijos šaltiniai” (1, 3). Atskiri duomenų surašymo šaltiniai vienas nuo kito skiriasi duomenų turiniu, kadangi surašymo tikslai galėjo būti nevienodi, programos skirtingos. Įvairiuose surašymo šaltiniuose skiriasi duomenų surinkimo laikas, tuo būdu jie (šaltiniai) … Daugiau…

Rinkimai1

ĮVADAS Rinkimai valstybės valdžios ir visuomenei vadovaujančiųjų organų sudarymo būdas. Taigi dabar visuomenėje labiausiai paplitusi demokratinių rinkimų forma. Pagrindinis demokratinio valdymo principas yra tas, kad visa valdžia priklauso žmonėms, tautai. Tačiau tayta savo valdžią įgyvendina netiesiogiai, o per renkamus atstovus (kandidatus). Taigi rinkimų paskirtis yra demokratijos įgyvendinimas, tautos atstovų išrinkimas … Daugiau…

Viešasis administravimas Lietuvoje

. TURINYSĮŽANGA 3 VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SĄVOKA 4 LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMA 5 KORUPCIJA LIETUVOJE 6 VALDININKŲ ATRANKA IR APMOKYMAS LIETUVOJE 8 VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMA 10 IŠVADOS 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS: 13 ĮŽANGA Lietuva, skirtingai nuo pažangių , nuoseklų vystymosi kelią turėjusių Vakarų valstybių, negali pasigirti giliomis viešojo administravimo tradicijomis. Per penkiasdešimt … Daugiau…

Vokietijos prancūzijos ir didžiosios britanijos geopolitinės padėties

Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos geopolitinės padėties lyginamoji analizė „Politinės geografijos ir geopolitikos“ kurso rašto darbas T U R I N Y S Įvadas 2 I. Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija 3 II. Galios nustatymas 4 1. Morfologinė galia 4 2. Demografinė galia 5 3. Ekonominė galia 8 4. Karinė galia 9 5. Galia išoriniuose … Daugiau…